Výborová schůze 5/2016

12.05.2016 23:40

Zápis výborové schůze 5/2016

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání: 3.5.2016 od 19:00hod

 

Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:      3.5.2016

Zapsal:           Vlastimil Blinka

Účastníci:  Vlastimil Blinka st., Jitka Závorková,Daniel Paulus, Daniel Adamec, Tomáš Jařina,        Miki Parma, Blinka Tomáš,

                   Michaela Vavřínová - omluvena   

 

           

Program jednání

1.  Kontrola plnění úkolů

2.  Příprava zasedání 19.Valné hromady

3.  Projednání dokumentů pro schválení 19.VH

4.  Projednání Provozního řádu Stanice lyžařského vleku

5.  Vyhodnocení akce Setkání s Čechovci po 30 létech

6.  Kontrola platby členských příspěvků

7.  Různé

 

 

1.  Kontrola plnění úkolů

           

      Předseda LK provedl kontrolu plnění úkolů z minulých schůzí výkonného výboru a konstatoval, že úkoly jsou plněny. Plánovaná  brigáda na kurtu byla realizována v počtu 12 členů a kurt byl, mimo uválcování , připraven  k provozu. S dokončením je problém a nedaří se zajistit splnění tohoto úkolu, nutného k  otevření kurtu.

 Poslední mazání bylo 2x odloženo kvůli počasí. Místo mazaní proběhla samostatná brigáda na vleku, kdy se sundaly závěsy. Dalším splněným úkolem bylo zpracování Provozního řádu chaty, který bude projednán v samostatném bodu.

Předseda požádal členy výboru připravit do příští výborové schůze zpřesněný návrh oprav vleku a zařízení LK na Radhošti.

Úkol zajistit rozeslání pozvánek na Valnou hromadu byl rovněž  splněn.

 

2.  Příprava zasedání 19.Valné hromady LK

 

      Předseda seznámil členy výboru s návrhem programu a s vedením 19.VH. V diskuzi bylo navrženo, vzhledem k náročnému programu, zařazení bodu jmenování čestných členů do bodu diskuze. Zpráva předsedy bude doplněna zprávou o závodní činnosti, kterou připraví  D.Paulus.

Výbor se usnesl na předložení materiálů členům LK v předstihu před vlastní VH emailem.

Výbor projednal kandidátku na předsedu a členy výboru. Předseda i všichni členové výboru LK hodlají znovu kandidovat na funkce ve výboru ve volbách 19. Valné hromady. 

 

3.  Projednání dokumentů pro schválení 19. VH

 

      Výboru byly předloženy Jednací a volební řád Valné hromady, Jednací řád Výkonného výboru a Jednací řád Kontrolní komise s doplněními od minulé Výborové schůze. Schválením těchto dokumentů bude dokončena transformace LK ze sdružení na spolek v souladu s novým Občanským zákoníkem.

Výkonný výbor schválil tyto materiály a doporučil k předložení Valné hromadě.

 

4.  Projednání Provozního řádu stanice lyžařského vleku

     

      Tento dokument vznikl z absence pravidel chování a užívání Lyžařské chaty na Radhošti. Určuje základní práva a povinnosti členů LK i ostatních osob při pobytu na chatě LK. Návrh, který členové výboru  obdrželi v předstihu byl výborem prodiskutován. Z diskuze vyplynula nutnost zpracování zkrácené verze ohledně povinností k vyvěšení na chatě.

Výkonný výbor schválil předložení Provozního řádu Valné hromadě.

 

5.  Vyhodnocení akce Setkání s Čechovci po 30 létech

      Paní Jitka Závorková přednesla zprávu finančním průběhu akce. S finanční spoluúčastí Matice Radhošťské proběhla akce beze ztráty i zisku. Rozhodující pro další možné  budoucí  konání akce je spokojenost  zúčastněných .

 

6.  Kontrola platby členských příspěvků.

 

      P. Jitka Závorková seznámila výbor s platbou členských příspěvků. Po urgenci  a stanovení nového termínu zaplatila většina členů mimo Adámka Josefa Dolní Bečva č. 330, p. Evu Borutovou , Dolní Bečva 398 ( spolu s dcerou jsou trvale mimo Dolní Bečvu), paní Navaříková  a její syn Pavel z Rožnova, Romanová Zuzana,  Dolní Bečva 343 (trvale v Rožnově). Písemně  oznámil vystoupení p.Španihel Josef , Dolní Bečva 397.

Výbor v souladu se Stanovami LK Radhošť z.s. ke dni 3.5.2016 vyškrtl tyto členy z evidence.

 

7.  Různé

-         Termín Posledního mazání 2016 je po odkladech stanoven na 14.5.2016. Akce proběhne s  brigádou  (úklid v okolí chaty, v dílně a v dolní chatce), Občerstvení zajistí Dan Paulus, špekáčky Dan Adamec.  Pozvánka bude zaslána emailem.

-         Bylo schváleno zaplacení členských příspěvků za členství v ČUS ve výši 1,-Kč/člena.

-         Výbor byl seznámen s cenovou nabídkou na pořízení frekvenčního měniče pro ovládání a volbu rychlosti chodu vleku na Radhošti. Nabídka se využije pro žádost o dotaci na MŠMT.

-         Akce malování křídou proběhne 28.5.2016 na náměstí. K zajištění akce byly požádány členky LK

-         Byla diskutována akce Mini country festival, kde výbor zatím nerozhodl o rozdělení organizačního zajištění. Předseda zjistí možnosti pořízení živnosti na prodej občerstvení při akcích LK

-         Výbor schválil přihlášky za člena LK do 15 let:

Beáty Jařinové, Dolní Bečva 443, rok narození 2009

Kryštofa Jařiny, Dolní Bečva 443, rok narození 2012

Natálie Závorkové, Dolní Bečva 552, rok narození 2004

Vojtěch Závorky, Dolní Bečva 552, rok narození 2006

Ondřej Závorky, , Dolní Bečva 552, rok narození 2009

Berenika Závorkové, , Dolní Bečva 552, rok narození 2012

Ukládá jednateli LK zařadit tyto členy do evidence LK Radhošť z.s. 

-    Předseda sdělil, že při jednání s Lesní závodem Frýdek –Místek ohledně nájmu pozemku za chatu na Radhošti mu bylo  sděleno,  že LK nemá u Lesů ČR žádný dluh. Dle sdělení pokladníka, platbu u nás nejde dohledat.

-    Předseda upozornil, že nejsou sledovány životní výročí členů LK. V dubnu se promeškalo významné výročí Jitky Hrstkové. Toto nedopatření bude napraveno u příležitosti zasedání 19. VH.

Výbor pověřil jednatelku LK sledováním životních jubileí členů a včasným předáním této

Informace výboru LK.    

 

Další výborová schůze proběhne 7.6.2016 v kavárně Alameda od 19:00hod.

 

………………………………………                       ………………………………………

         Předseda LK Radhošť z.s.                                      jednatel LK Radhošť z.s.