Výborová schůze 12/2017

09.01.2018 12:15

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, kavárna Alameda

Doba konání: 5.12.2017 od 18:00 hod

 


Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            6.12.2017

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, ,  Daniel Paulus, Jitka Závorková,                                                                       Tomáš Blinka, Miki Parma,

                        Omluven: Tomáš Jařina

                        Pozvaná: Jana Martyčáková –pokladník LK

                        Přítomen : Paulus Oldřich   

                       

 

                                                Program jednání

 

1.      Kontrola  plnění  úkolů                                                                              

2.      Schválení  výše členských příspěvků na rok 2018                                 

3.      Schválení rozpočtu LK na rok 2018                                

4.      Rozpis služeb ba lyž. vleku  v sezoně 2017/2018                                                                                     

5.      Přepravní řád LV Radhošť,provozní manuál vleku                                                                            

6.      Stav členské základny                                                                                

7.      Stav čerpání dotace na rok 2017 po záv. činnost                                      

8.      Různé

 

1.      Kontrola plnění úkolů

 

Předseda zhodnotil plnění úkolů z minulého zasedání:

-Brigáda na úklid chaty proběhla 11.11. a byla spojena s údržbou vleku. Na vleku pracovalo 5 lidí, ( Dan Adamec,Tomáš Blinka, Dan Paulus,Petr Janča a Zdenek Závorka. Na chatě, kdy byly pozvané všechny členky, pracovala jen Lucka Křenková  oba Vlastimilové Blinkové, a dále Radim – přítel Lucky a Kája – přítelkyně Vl.Blinky jr.  Úkol brigády byl splněn.

-Dne 18.11. byly provedeny strojní i elektro revize pod dohledem D. Adamce.

Školení vlekařů proběhlo 25.11 za účasti 18 vlekařů. Seznam je přílohou revizní zprávy

-Nákres rozvaděče ovládání vleku byl zpracován T.Blinkou a je zahrnut do provoz.manuálu.

-Dan Paulus informoval o středisku v Polsku , kde je cíl předpokládaného zájezdu v roce 2018. Program a zajištění zájezdu bude bodem lednové schůze VV

-Předseda rovněž informoval o plnění stanovených úkolu rekonstrukce  a úprav chaty

·         Zateplení střechy lyžárny                                       splněno

·         Výměna okna na půdě .jih                                  splněno     

·         Nové obložení štítu jih , zateplení                       splněno

·         Výměna dveří mezi lyžárnou a chodbou      odloženo po rekonstr. elektro

·         Oprava obložení po výměně okna a dveří mezi lyžárnou a rozvaděčem vleku

                                                         Bude realizováno po rekonstr. elektro

·         Zateplení dveří – zimní vchod u krbu FE dveře –polystyr, .dř.dveře  spodní kartáč                                               Zatím realizován spodní kartáč

·         Výměna okna sklep                                              splněno

·         Zateplení soklu sklep sever              pro nedostatek financí nerealizováno                                                                                                  

           

                                                                       

2.       Schválení  výše členských příspěvků na rok 2018

 

Předseda LK navrhl příspěvky pro řádné i přidružené  členy pro rok 2018 ve výši 150,- Kč. Členové mladších 18 let jsou od platby členských příspěvků osvobozeni.

Výkonný výbor výši příspěvků pro rok 2018 jednomyslně schválil

.

 

3.      Schválení rozpočtu LK na rok 2018

 

Předseda předložil Výkonnému výboru rozpočet na rok 2018, zpracovaný ve spolupráci s pokladníkem LK. Seznámil výbor s jednotlivými plánovanými kapitolami příjmů i výdajů.

VV po krátké diskuzi rozpočet na rok 2018 jednomyslně schválil.

Rozpočet na rok 2018 je přílohou 1. tohoto zápisu

 

4.      Rozpis služeb na lyž. vleku  v sezoně 2017/2018

 

      M.Parma předložil pouze ústní zprávu a konstatoval, rozpis je hotov pouze částečně. Je obsazen zela únor, částečně leden a zatím vůbec není obsazen březen. V diskuzi bylo konstatováno, že je nutné vzhledem k termínu zahájení sezony Rozpis služeb v co nejkratším čase  ukončit.  Bylo dohodnuto, že M.Parma přepošle rozpis v písemné podobě zainteresovaným vlekařům a předsedovi.

 

5.      Přepravní řád LV Radhošť,provozní manuál vleku

 

VV projednal návrh dokumentů nutných k provozování lyžařského vleku TLV 12 na Radhošti.

Předseda zpracoval následující dokumenty a předložil:

·         Přepravní řád lyžařského vleku Radhošť, Pod kaplí

·         Provozní manuál lyžařského vleku TLV 12

·         Výpis z provozního manuálu LV TLV 12

       Vzhledem k tomu, že dokumenty byly  členům VV podány s předstihem, omezila se diskuze

       pouze k dílčí úpravě textu a rozboru některých ustanovení.

       VV předložené dokumenty k zajištění provozu vleku a sjezdovky jednomyslně schválil.

       Přepravní řád lyžařského vleku Radhošť, Pod kaplí je přílohou č.2 tohoto zápisu

       Provozní manuál lyžařského vleku TLV 12 je přílohou č.3 tohoto zápisu

       Výpis z provozního manuálu LV TLV 12 je přílohou č.4 tohoto zápisu

 

 

6.      Stav členské základny

 

Předseda seznámil  VV se stavem členské základny .K dnešnímu dni má Lyžařský klub 60 řádných členů, 22 členů mladších 18 let a 13 přidružených členů.

O přihlášku za řádného člena požádaly dvě osoby-muži.

 

7.      Stav čerpání dotace na rok 2017 po záv. činnost

 

Dan Paulus odpovědný za čerpání dotace spolu s pokladníkem konstatoval, že k dnešnímu dni je celá částka dotace OÚ i přidělených zdrojů LK vyčerpána a dokladována.

Pokladníku LK bylo uloženo vyúčtování dotace s příslušným pracovníkem Obecního řadu Dolní Bečva.

 

8. Různé

 

·         Projektová příprava rekonstrukce elektroinstalací byla ukončena. Předseda  předložil VV projekt. Při vlastní realizaci může dojít ke změnám v důsledku kooperace s projektem topení např. umístění kotle

·         Dotační program Můj klub, vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je pro náš klub  a jeho plány na rekonstrukce chaty nepoužitelný. Je zaměřen na činnost mládeže .

·         Termín nasazení závěsů byl stanoven na sobotu  16.12. cca v 10.oo na Radhošti. Předseda pošle pozvánky.

·         Předseda LK informoval o zaslání dopisu Radě OÚ o slevách pro občany Dolní Bečvy, schválených na minulé schůzi. Informace o slevách bude uveřejněna i ve Zpravodaji obce.

·         VV na základě poznámek ze školení vlekařů zařadí do provozní knihy seznam vlekařů a jejich telefonní čísla. Rovněž na chatě vyvěsí pro informaci o volných vstupenkách jmenný seznam členů LK

·         Na základě Přehledu aktivity členů a rok 2017, ke dni 6.12.2017, určil VV členy s nárokem na slevu v ubytování svých hostů v roce 2018. Seznam je přílohou č. 5 tohoto zápisu 

·         Provozní knihu společně s jízdenkami pro sezonu 2017/18 připraví předseda s pokladníkem

·         Karty zaslané některým členům od Svazu lyžařů ČR byly předány  jejich majitelům 

·         Pokladník LK zdůraznil povinnost zaslat finanční uzávěrky za rok 2015 a 2016 na krajský soud v Ostravě - spolkový rejstřík  . Zajistí předseda a pokladník

·         Návrh předsedy na snížení náhrady při pracovních výjezdech na Radhošť byl po diskuzi odložen na leden 2018                

 

           Další výborová schůze proběhne   3.1.2018 v kavárně Alameda od 18:00 hod.

 

     Dolní Bečva dne 6.12.2017

 

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

 

                    

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                                   Předseda LK Radhošť z.s 

 

 

 

Příloha 1. : Rozpočet LK Radhošť z.s. na rok 2018

Příloha 2. : Přepravní řád lyžařského vleku Radhošť, Pod kaplí

Příloha 3. : Provozní manuál lyžařského vleku TLV 12

Příloha 4 :  Výpis z provozního manuálu LV TLV 12

Příloha 5 :  Seznam členů s nárokem na slevu v ubytování svých hostů v roce 2018