Výborová schůze 11/2017

09.01.2018 12:09

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, kavárna Alameda

Doba konání: 8.11.2017 od 18:00 hod

 

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            8.11.2017

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus, Tomáš Blinka, Miki Parma,

                        Pozvaná: Jana Martyčáková –pokladník LK

                       

 

                                                Program jednání

 

1.      Kontrola  plnění  úkolů                                                                                 

2.      Plnění  rozpočtu za rok 2018                                                                       

3.      Dotace pro rok 2018                                                                                      

4.      Plán akcí LK na rok 2018                                                                                   

5.      Brigádnická činnost 2017 –hodnocení brigád                                             

6.      Různé

 

1.      Kontrola plnění úkolů

 

Předseda v úvodu seznámil VV s plněním úkolů uložených  minulou schůzí:               

-          Předání funkce pokladníka – úkol byl splněn

-          ­Příprava podkladů pro dotační programy – projekt na rekonstrukci topení včetně rozděleného výkazu výměr je připraven. Došlo k předběžné domluvě s možným realizátorem odborných prací. Projekt rekonstrukce elektroinstalace je před ukončením. Řeší se problematika podmínek distributora ČEZu a hodnocení budoucích sazeb

-          Příprava dřeva na topení byla zásluhou M.Parmy,M.Solanského, rodiny Martyčákových a Kuběnových splněna

-          Úkoly na dokončení štítu i úklid okolo chaty podle harmonogramu z minulé schůze byly splněny. Poděkováním VV vyslovil  R.Pálovi za perfektně odvedenou práci. Vzhledem k počasí bude finální nátěr štítu proveden na jaře.

-          Kamna v 1.ložnici byly prověřeny – topí. Nutné vyměnit prostorový regulátor.

-          Návod na obsluhu lyžařského vleku je zpracován v písemné formě, Tomáš Blinka do termínu školení vlekařů zajistí nákresy rozvaděče s popiskami.

-          Byla ukončena kontrola účetnictví k dotacím za 2016 a podepsán závěrečný protokol. U vyúčtování dotací bude VV spolu s pokladníkem postupovat tak, aby k předloženým dokladům pro dotaci nebylo připomínek.

 

 

2.      Plnění  rozpočtu za rok 2018

 

Nový pokladník LK p. Jana Martyčáková předložila aktualizované údaje příjmů a výdajů k 30.10.2017. Předseda LK konstatoval, že rozpočet a jeho čerpání jsou v souladu s plánem   na jednotlivé akce, a zbývá  rezerva pro úhrady nákladů v závěru roku. Nedostatečné čerpání vykazuje kapitola čerpání dotace na závodní činnost .  D.Paulus, odpovědný za čerpání této dotace předložil při dnešním jednání pokladníkovi část podkladů k zaúčtování dotace.  VV uložil D.Paulusovi předložit doklady  k čerpání dotace do 6.12.2017. Plnění rozpočtu k 31.10.2017 je přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

3.      Dotace pro rok 2018

 

K tomuto tématu proběhla krátká schůzka 6 členů VV dne 30.10.2017, kde byl diskutován další postup při rekonstrukcích chaty a finanční zajištění. Bylo konstatováno, že rekonstrukci eletro a rekonstrukci topení nelze provést samostatně. V důsledku provázanosti není východisko ani za cenu provizorií. Vzhledem ke zrušení dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v důsledku korupčního jednání vrcholných představitelů tělovýchovy byla naše příprava na dotaci z kapitoly Provoz  a údržba tělovýchovných zařízení marná. Proto se VV     dohodl  na žádosti o dotaci z OÚ pro obě akce  a provést obě akce najednou,. Výši žádost o dotaci určil takto:                             45.000,- Kč pro závodní činnost

                                  75.000,- Kč na rekonstrukci elektroinstalace

                                  78.000,- Kč na rekonstrukci topení

      Celková výše žádané dotace  je 198.000,- Kč. VV pověřil předsedu podáním žádosti na OÚ s tím, že pro rok 2019 kromě závodní činnosti nebude LK čerpat žádnou jinou dotaci. Jako protislužbu pro OÚ schválil lyžování na sjezdovce LK Radhošť v provozních hodinách vleku a za dodržení provozních podmínek  pro občany obce starších 18 let v ceně 50,- Kč pro mládež s bydlištěm na Dolní Bečvě bude lyžování zdarma. Na dnešním jednání VV předseda předložil kopii odevzdané žádosti i písemné zdůvodnění k jednotlivým dotačním programům. VV žádost o dotaci  schválil.

 

4.      Plán akcí LK na rok 2018  

 

Výkonný výbor projednal akce a jejich termíny, které uskuteční v roce 2018. VV pověřil předsedu k předání Plánu akcí příslušné komisi OÚ. Plán akcí LK pro rok 2018 je přílohou č.2 tohoto zápisu.

 

5.      Brigádnická činnost – kontrola plnění a zajištění prací na Radhošti

 

V brigádnické činnosti se minulý měsíc podařilo dokončit zateplení štítu, přípravu dřeva na topení včetně jeho uložení. Pokračovalo se v přípravě vleku na zimní provoz. Nebyla zatím splněna oprava dolní chatky, oprava závěsů některé malé dílčí úkoly. Předseda požádá zainteresované o splnění jejich úkolů. Brigádu na úklid chaty VV naplánoval na  tuto sobotu 11.10. Při nepříznivém počasí bude přesunuta na 18.11

Brigádnické hodiny jsou v Přehledu aktivity členů na našem webu.

 

6.      Různé

·         Stav projektové přípravy rekonstrukce elektroinstalací dále pokračuje. Vzhledem k vyjádření ČEZ Distribuce proběhla schůzka s projektantem k tomu, aby požadavek ČEZu zakomponoval do projektu. Vzhledem ke změnám k přidělené sazbě na přímotopy nebo elektrokotel, musí být od 1.4.2017  instalovány hodiny na normální provoz i hodiny na topení. Bude nutné důkladně zvážit náklady na paušální platbu za jistič

·         Stav přípravy vleku předložil D. Adamec. Chybí několik servisních zákroků ( výměna kladek, jejich úprava do osy lana apod.) – brigáda proběhne 11.11.2017. Dále 18.11. proběhnou revize elektro a strojní  , které zakončí přípravu vleku na zimní sezonu 2017/18 

·         VV schválil cenový výměr jízdného ne lyžařském vleku TLV 12 na Radhošti pro zimní sezonu 2017/18. Cenový výměr je přílohou č. 3 tohoto zápisu                 .

·         VV určil termín školení vlekařů na 25.11.2017 na Radhošti. Čas zahájení je 10.30 hod. Předseda LK rozešle členům pozvánky. Účast je pro členy obsluhující vlek povinná.       

·         Nákres rozvaděče pro Provozní manuál  zpracuje T. Blinka. Do manuálu jej zakomponuje Vl.Blinka st.

·         VV schválil  Předávací protokol v souvislosti se změnou pokladníka LK. Předávací protokol tvoří přílohu č.4 tohoto zápisu

·         VV projednal organizaci lyžařského zájezdu, který každoročně pořádáme na konci zimy. Otázka pořadatele nebyla ani po diskuzi vyřešena. Byl podán návrh na zájezd do Polska. Dan Paulus zjistí více podrobností o lyž. středisku do příští schůze VV..

 

           Další výborová schůze proběhne   6.12.2017 v kavárně Alameda od 18:00 hod.

 

     Dolní Bečva dne 8.11.2017

 

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

 

                    

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                                   Předseda LK Radhošť z.s 

 

 

 

Příloha 1. : Plnění rozpočtu LK na rok 2017 k 31.10.2017

Příloha 2. : Plán akcí LK Radhošť z.s. na rok 2018

Příloha 3. : Cenový výměr jízdného na Lyžařském vleku Radhošť

Příloha 4 :  Předávací protokol pokladny LK Radhošť z.s.