Výborová schůze 04/2019

22.05.2019 14:28

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, cukrárna Alameda

Doba konání: 3.4.2019 od 19:00 hod

 

Svolavatel:     předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:           3.4.2019

Zapsal:                       Vlastimil Blinka

Účastníci:       Vlastimil Blinka st., Tomáš Jařina,Daniel Adamec , Daniel Paulus,

                        Blinka Tomáš , Jitka Závorková ,

                         Omluven : M.Parma

                        Jako host:  p. Martin Majer Předseda komise školské,kulturní a sportu OÚ,Jan

                                          Závorka, Zdeněk Poruba, Marek Petrovič,Vlastimil  Blinka jr.

                                             

 

                                               Program jednání

 

 1. Kontrola  plnění  úkolů                                                                                  
 2. Usnesení 22.VH                                                                                    
 3. Příprava akce Pletení tatarů
 4. Různé

        

 1. Kontrola plnění úkolů

 

Předseda LK zkontroloval plnění úkolů z minulé schúze:

 • Stany pro akci Pletení tatarů byly zajištěny u hasičů a fotbal.klubu
 • Členové LK byli o pomoc při výše uvedené akci požádání písemně i ústně v rámci jednání VH     
 • Termín zajištění akce Malování křídou je 7.6.2019
 • Podklady  pro jednání 22. VH byly připraveny, VH proběhla úspěšně 29.3.2019
 • Nákup zavařovacího hrnce byl prozatím odložen do doby jeho potřeby
 • Životní jubilea  Lidky Juříčkové, Blanky Urbanovské a Jany Divínové  byly oslaveny návštěvou s gratulací, dárkovým balíčkem a květinami.
 • Oprava závěsů bude projednána v květnu

 

 1. Usnesení 22. VH LK

 

Předseda LK konstatoval, že 22.Valná hromada LK byly dobře zajištěná, rovněž účast byla dobrá. V diskuzi bylo jako obvykle málo diskutujících. Diskuze se bohužel nezaobírala úkoly, které před námi v letošním roku stojí.

 VV projednal diskusní příspěvky a zaujal k nim následující stanovisko:

 • Diskusní příspěvek L.Linhartové –venkovní posezení. Bude nadála udržováno a opravováno s výhledem pořízení nového. Po izolaci a obložení lyžárny  bude znovu instalována lavice u stěny.
 • Diskusní příspěvek R.Vojkúvky ke špatnému příjmu televize.. Nová televize bude zakoupena na podzim před sezonou (kvůli záruce i její potřebě až v zimních měsících).
 • Diskusní příspěvek P..Janči a K.Kuběny k internetovému připojeni. VV tento námět projednal. Stanovisko k potřebě internetu na chatě byla půl/napůl. Proto VV  pověřil Vl. Blinku mladšího , který už po VH podnikl nějaké kroky k informacím o možnostech připojení, aby pokračoval a předložil výboru pro Radhošť možné a vhodné  varianty.
 •  

 

 1.  Příprava akce Pletení tatarů

 

VV  projednal i  s přítomnými hosty detailní přípravu této  akce.  Organizační zajištění Pletení tatarů je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 1. Různé

 

 • VV projednal zprávu pokladníka o placení členského příspěvku, jehož splatnost skončila 31.3.2019. Konstatoval že příspěvky jsou zaplaceny cca ze 70%. VV pověřil předsedu zasláním dopisu s urgencí splatnosti do 20.4.2019. U čestných členů projedná jejich další zařazení v řádných členech.
 • Předseda LK informoval o kladném vyřízení naší žádosti o dotaci na Zlínský kraj. Žádost byly Radou Zlínského kraje akceptována a vybrána  k uzavření Smlouvy. LK bude v této souvislosti postupovat dle pokynů ZK k uzavření smlouvy.
 • Předseda informoval o podpisu Smlouvy o dotaci Obecního úřadu. Seznámil VV se zasedáním zastupitelstva, které podpisu předcházelo, a vedlo k jejímu navýšení. VV vyjádřil zastupitelstvu dík.
 • VV projednal brigádu k demontáži závěsů. Uskuteční se v příštím týdnu ( dle průjezdnosti trasy z Pusteven ).  Závěsy budou svezeny dolů k opravám.
 • O brigádách na kurtu se bohužel ve VV hovořilo pouze obecně bez  většího zájmu členů VV. Dohodla se schůzka s D.Paulusem ke zjištění rozsahu škod po zimě, a nákupu materiálu.Termíny brigád tak zůstanou v kompetenci předsedy.
 • VV projednal žádost M.Solanské o záměnu brigád na kurtu za brigády na Radhošti. Odůvodnila to problémy kvůli vzdálenosti místa bydliště. VV uznal toto odůvodnění a bude jej respektovat při přidělování brigád.
 • VV delegoval na Valnou hromadu KSLČR p.Dana Pauluse st.
 • Předseda upozornil správu vleku na prostudování materiálů nabídky pryžových ND pro náš vlek.
 • M.Petrovič přednesl  žádost skupiny bikerů, kteří chtěli v letním měsíci využít naši chatu pro konání jejich akce a k přespání  části zúčastněných. VV po krátké diskuzi žádost zamítl.

 

 

     Další schůze VV proběhne   2.5.2019 v kavárně Alameda od 19:00 hod.

     Dolní Bečva dne 3.4.2019

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s