Výborová schůze 03/2019

22.05.2019 14:25

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, cukrárna Alameda

Doba konání: 6.3.2019 od 18:00 hod

 

Svolavatel:     předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:           6.3.2019

Zapsal:                       Vlastimil Blinka

Účastníci:       Vlastimil Blinka st., Tomáš Jařina,Daniel Adamec , Daniel Paulus,

                        Blinka Tomáš , Jitka Závorková , Miki Parma    

                        Jako host:  p. Martin Majer Předseda komise školské,kulturní a sportu OÚ

                                             

 

                                               Program jednání

 

 1. Kontrola  plnění  úkolů
 2. Hospodaření LK za rok 2018
 3. Příprava 22.Valné hromady
 4. Příprava akcí ve II.Q 2019
 5. Různé

        

 1. Kontrola plnění úkolů

 

Předseda LK konstatoval.

 • Zpráva o hospodaření za rok 2018 je připravena a bude předmětem programu dnešní schůze
 • Zájezd byl připraven, bohužel, na poslední chvíli byla nucena J. Závorková celý zájezd zrušit, viz různé
 • Organizační zajištění Přeboru bylo splněno, vyhodnocení Přeboru bude v Různém
 • Přehled finanční náročnosti vybavení chaty a dalších rekonstrukcí je připravena. Bude předmětem jednání květnového zasedání VV
 • Podklady jednání 22. VH jsou připraveny a budou projednány dnešní schůzí
 • P. Jaromír Vojkůvka byl převeden do přidružených členů
 • D. Paulusovi byly pro letošní rok připsány brig. Hodiny za materiál dle jednání minulého VV.

 

 1. Hospodaření LK za rok 2018

 

Předseda LK seznámil členy VV s výsledky hospodaření za rok 2018. Zpráva čerpala z účetní uzávěrky roku 2018, připravené pokladníkem LK, a předené finančnímu úřadu v Rožnově p.R. Po seznámení VV s jednotlivými kapitolami předseda konstatoval, že se  podařilo splnit a díky úsporám v některých kapitolách i překročit stanovené cíle v oblasti rekonstrukcechaty. Úspory  v dotování závodní činnosti budou prioritou roku 2019. Výdaje byly překročeny o cca 7000,- Kč, v souladu s usnesením VV

VV pověřil předsedu seznámit s výsledky hospodaření 22. VH. Výsledky hospodaření je přílohou tohoto zápisu č.1

 

 1.  Příprava 22. Valné hromady

 

VV  projednal materiály k 22. Valné hromadě LK, předložené předsedou. Schválil organizační zajištění přípravy a vedení VH, návrh  programu,  a návrh usnesení. Rozhodl o pozvání hostů, starosty OÚ Dolní Bečva a předsedy fotbalového klubu.

 

 1. Příprava akcí  ve II.Q 2019

 

VV projednal zajištění akcí LK ve II.Q  dle schváleného plánu akcí pro rok 2019:

 • Pletení Tatarů – akce proběhne 21.dubna  2019 na náměstíčku ve spolupráci s Komisí školskou, kulturní a sportu  při Radě OÚ Dolní Bečva. Komise zajišťuje kulturní program akce, stavbu podia, LK zajišťuje stany a lavice pro diváky,materiál pro pletení tatarů, občerstvení . S p. M. Majerem VV projednal rozsah akce, počet stanů, typ občerstvení.

Do  termínu další schůze VV zajistí zapůjčení stanů a požádá členskou základnu o součinnost. Organizační zajištění akce bude projednáno na schůzi VV dne 3.4.2019

 • Malování křídou – proběhne cca poslední týden měsíce května. Termín projedná s řed. MŠ Jitka Závorková.
 • Sběrný dvůr 2019 – proběhne v pátek 21.6.2019 jako klubová akce pro členy a příznivce. VV, kde se předpokládá účast jedné kapely a malé občerstvení pro zúčastněné. Organizační zajištění bude projednáno na schůzi VV v červnu.

 

 1. Různé

 

 • VV konstatoval zrušení lyžařského zájezdu za oprávněné vlivem počasí a stavu sjezdovek v polském středisku. VV projednal možnost náhrady tohoto zájezdu pro členy LK a to formou turistického zájezdu. VV se v této otázce neshodl, i když tuto možnost  na podzim zcela nezamítl.
 • VV s potěšením konstatoval, že Přebor LK se letos vydařil, a to jak s počasím , tak s počtem účastníků. Na startu bylo 50 závodníků, celkový počet zúčastněných se pohyboval okolo 70 členů, či příznivců LK.  Osvědčil se i samostatný odvoz účastníků z Dolní Bečvy na Pustevny, zvláště když není na normální spoj spolehnutí. Organizačnímu týmu je nutno udělit pochvalu. Výsledky závodu byly bezprostředně po závodu vyvěšeny na našem webu. VV dále uložil předsedovi LK zakoupit a zajistit nákup el. zavařovacího hrnce na vaření čaje při přeborech a jiných akcích LK
 •  VV přesto, že je do 9.3. ještě provoz, vyslovila pochvalu týmu, který zajišťuje údržbu a provoz vleku. Letošní sezona byla velmi náročná, vlek byl v provozu od 7.1 a bude ještě v provozu do 10.3. V budoucnu bude nutno vyrovnat šikmý profil pod lanem v dolní části, který stahuje lyžaře a především snowboardisty  k lesu a trpí tím kladky. Dále je nutné pracovat na eliminaci špinění teleskopických unášečů, zvláště při teplotách nad nulou. VV vyslovil poděkování všem členům, kteří ve svém volném čase zajišťovali služby, a přispěli tak ke spokojenosti pasažérů, ale  především k tržbám, které potřebujeme pro naší další  činnost.
 • Vzhledem ke konci splatnosti členských příspěvků za rok 2019 pověřil VV předsedu napsáním upomínky všem členům LK.
 • VV projednal letošní životní jubilea členů LK. V letošním roce se jich dožívá Lidka Juříčková, Blanka Urbanovská, Jana Divínová , Eva Petrovičová a Petr Rozsypal. VV pověřil předsedu zajištěním  dárkového koše a kytice v ceně cca 700,- Kč/osobu, a návštěvu s gratulací , spolu s některým členem LK
 • Dotazník p. Benčové k diplomové práci k materiálu závodních lyží byl předán D. Paulusovi a zaslán  I.Hrstkovi.

 

     Další schůze VV proběhne   3.4.2019 v kavárně Alameda od 19:00 hod.

     Dolní Bečva dne 6.3.2019

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s