Zápis 21. Valné hromady

14.06.2018 10:06

Zápis 21.  Valné hromady

Místo konání: Dolní Bečva – hostinec u Maléřů

Doba konání: 23.3.2018 od 18:00hod

 

Svolavatel:       Výkonný výbor Lyžařského klubu Radhošť z.s. Dolní Bečva

Zapsal:             Vlastimil Blinka

                       

Program jednání

 

 1. Zahájení 20. Valné hromady ,schválení programu
 2. Volba mandátové  a volební komise
 3. Zpráva o činnosti LK Radhošť z.s.za rok 2017
 4. Zpráva o hospodaření LK Radhošť za rok 20176
 5. Zpráva Kontrolní komise
 6. Diskuze
 7. Zprávamandátové komise
 8. Volba statutrního zástupce, členů Výkonného výboru a členů Kontrolní komise
 9. Usnesení
 10. Závěr VH

                       

 1. Zahájení 20. Valné hromady ,schválení programu

 

Jednání  21. Valné  hromady zahájil předseda Lyžařského klubu ( dále LK) p. Vlastimil Blinka st. přivítáním členů. Sdělil, že v důsledku nemoci místopředsedy  Mikiho Parmy a nepřítomnosti dalších členů VV ( D.Paulus – Přebor ČR, Dan Adamec –zahraniční dovolená¨) bude moderovat jednání VH sám. Poté seznámil účastníky Valné hromady s navrženým programem. K  navrženému programu nikdo z přítomných nevznesl připomínku nebo doplnění. Předseda proto  nechal o návrhu programu 21. VH hlasovat:

           

Pro:  38 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Program Valné hromady byl přijat.

 

Volba mandátové  a volební komise

 

Předseda LK  seznámil VH s návrhem  členů Mandátové komise ve složení:

Karel Kuběna a Kuběnová martina. K návrhu předsedy nebyla podán jiný návrh. Předseda LK nechal o návrhu hlasovat:

 

Pro:  38 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

P. Karel Kuběna a p. Martina Kub+nová byli jednohlasně zvoleni za členy Mandátové komise 21.VH. Komise rozhodla, že jejím předsedou bude p. Karel Kuběna

 

Předseda LK  seznámil VH s návrhem  členů Volební  komise ve složení:

P. Ludmila Linhartová, p. Jitka Hrstková K návrhu předsedy nebyla podán jiný návrh. Předseda LK nechal o návrhu hlasovat:

 

Pro:  38 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Předsedkyně volební komise nechala hlasovat o volbě členů VV:

 

Pro:  38 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Výkonný výbor LK byl pro volební období 2018/2020 zvolen v navrhovaném složení.

 

Volba kontrolní komise

P. Ludmila Linhartová, p. Jitka Hrstková byly jednohlasně zvoleni za členy Volební komise 21.VH. Komise rozhodla, že jejím předsedou bude p. Lidka Linhartová

 

 1. Zpráva o činnosti LK Radhošť z.s.

 

VH úvodem zprávy o činnosti LK Radhošť za uplynulé volební období vyzval zúčastněné k uctění památky  za Michaelu Vavřínovou a dále za Boženu Hrstkovou. Členové uctili památku  minutou ticha.

Předseda LK, p. Vlastimil Blinka ve své zprávě zhodnotil všechny oblasti činnosti LK za uplynulý rok . Součástí zprávy bylo i zhodnocení závodní činnosti .Dále sdělil, že  jako předseda LK chce v dalším volebním období ve své funkci pokračovat společně s celým výkonným výborem .

Jeho zpráva je přílohou č.1  tohoto zápisu.

 

 1. Zpráva o hospodaření LK Radhošť za rok 2016

 

            Zprávu o hospodaření LK Radhošť  za rok 2017 připravila a přednesla pokladní LK Radhošť p. Jana Martyčáková. Ve zprávě seznámila VH s účetní uzávěrkou, s příjmy a výdaji i s finančním plněním jednotlivých kapitol.

Zpráva je přílohou č. 2  tohoto zápisu

 

 1. Zpráva Kontrolní komise LK Radhošť z.s. za rok 2016

 

Zprávu Kontrolní komise přednesla předsedkyni komise ing. Urbanovská Ve zprávě se komise zaměřila především na kontrolu hospodaření LK a účetních dokladů.

 Zpráva je přílohou č. 3  tohoto zápisu.

 

 1. Diskuze

O přednesení zpráv o činnosti, hospodaření i kontrole hospodaření vyzval předseda přítomné členy k diskuzi.

 

 • Roman Solanský kladně zhodnotil investici do úpravy ovládání vleku  vyzval k dalšímu řešení, tj, prodloužení dosahu pageru, které je nutné při některých provozních situacích. Dále hovořil i problematice špinění závěsů
 • Předseda LK –  odpověděl na jeho dotaz a sdělil, že s dalším rozšíření dosahu pagerů se v budoucnu počítá.
 • Petr Janča ve svém příspěvku rovněž reagoval na možnosti realizace opakovačů i nabídku ke spolupráci Zdenka z vysílače. 
 • Olda Paulus uvedl podrobnosti o akci Posezení s Čechovci., které se bude konat 20.dubna. Dále podal informaci o závodech ve ˇPindlerově mlýně.
 • Petr Janča ve svém dalším příspěvku konstatoval, že bez kamen ve sklepě je tento prostor stále chladný, omezuje i využití koupelny. Nabídl předsedovi LK, že kamna sám bezplatně dodá..
 • Předseda LK P.Jančovi poděkoval a zdůraznil, že kamna se mohou instalovat po vyřešení skladování popela tak aby nedocházelo k znečišťování okolí chaty jako v minulosti. Rovněž sdělil chystané opatření proti znečištění oděvu od teleskopů. VV přípraví podmínky pro ušití cca 10 návleků na oděv., kde by se preventivně zabránilo znečištění především u světlých oděvů
 • Tomáš Blinka uvedl ke špinění závěsů příklad z vlastní praxe při službě. Pokud každá služba bude věnovat tomuto problému cca 1 hodinu práce na očištění, případně výměně talířů, celá problém zmizí

Vzhledem k tomu, že nebyly další diskuzní příspěvky, předseda diskutujícím poděkoval a diskuzi ukončil.

 

 1. Zpráva mandátové komise

 

Se zprávou mandátové komise jenání VH seznámil předseda mandátové komise p.Karel Kuběna. Sdělil ,že počet členů,  zúčastněných na dnešní VH, je 38. Konstatoval, že dnešní 21. VH je usnášeníschopná a oprávněná k volbám nových orgánů LK Radhošť. Předal slovo předsedkyni volební komice p. Lidce Linhartové. 

Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu č.4.

 

 1. Změna Volba předsedy-statutárního zástupce LK. členů Výkonného výboru  a Kontrolní komise LK

Volbu provedla předsedkyně volební komise Lidka Linhartová. Navrhla  možnosti volby aklamací nebo volby tajné.  VH se hlasovala o prvním způsobu - pro volbu aklamací.

 

Pro:  38 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Další volba proběhne aklamací.

 

Volba Předsedy a statutárního zástupce

 Na předsedu LK  Kandiduje Vlastimil Blinka st. Jelikož nikdo neměl protinávrh přešla předsedkyně volební komise rovnou k hlasování se rovnou k hlasování.

 

Pro:  37 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  1

                                                          - zdržel se p. Vlasťa Blinka st.

P.Vlastimil Blinka st. byl pro pro volební období 2018/2020 byl zvolen  za předsedu a statutárního zástupce LK.

 

Volba členů Výkonného výboru

 

          Volbu provedla předsedkyně volební komise Lidka Linhartová. Seznámila Valnou hromadu s kandidáty na funkci člena Výkonného výboru ve složení:

                   Miki Parma                              

                   Jitka Závorková                                                                        

                   Dan Paulus                              

                   Dan Adamec                                               

                   Tomáš Jařina                                     

                   Tomáš Blinka                                     

Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný jiný návrh, volební komise v souladu s Volebním řádem navrhla o kandidátech hlasovat najednou nebo po jednom. Vyzvala pro hlasování o možnosti najednou:

   

Pro:  38 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Volba členů VV bude provedena najednou

Následovala volba kandidátů do funkce členů VV

 

Pro:  38 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Navržení kandidáti byli jednohlasně zvolení za členy VV LK.

 

Volba členů Kontrolní komise

 

Volbu provedla předsedkyně volební komise Lidka Linhartová. Seznámila Valnou hromadu s kandidáty na funkci člena Kontrolní komise LK ve složení:

                   ing. Blanka Urbanovská            

                   Ludmila Paulusová                   

                   Růžena Chrástecká

Nebyl podán jiný návrh. Hlasování proběhlo opět o všech členech najednou

                  

Pro:  38 členů

Proti:  0

Zdrželi se: 0

                                                         

Navrženi kandidáti pro byli zvolení za členy Kontrolní komise LK

 

Zápisl volební komise je přílohou tohoto zápisu č. 5

 

 

 1. Usnesení VH

 

            Předseda poděkoval za zvolení všech funkcionářů LK a přistoupil k  návrhu usnesení 2. Valné hromady a seznámil VH s jednotlivými body usnesení:

 

VH vzala na vědomí:

 

 1. Zprávu o činnosti LK přednesenou předsedou LK Radhošť z.s. Vl.Blinkou

 

VH schváluje:

 

 1. Zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2017 , přednesenou p.Janou Martyčákovou
 2. Zprávu Kontrolní komise přednesenou ing. Blankou Urbanovskou

 

VH určuje:

 

Podle čl. III. odstavec 3.2. Stanov  počet členů Výkonného výboru na 7,

 

VH zvolila:

                   Do funkce předsedy a statutárního zástupce  p.  Vlastimila Blinku st.

 

                   Do funkce členů Výkonného výboru: pp. Daniela Adamce,Tomáše

                   Blinku, Tomáše Jařinu, Mikuláše Parmu, Daniela Pauluse a Jitku

                   Závorkovou

   

                   Do funkce členů Kontrolní komise:  pp. Růženu Chrásteckou, Ludmilu

                   Paulusovou a ing. Blanku Urbanovskou   

 

VH ukládá:

 

 1. Výkonnému výboru LK  

a.)  pokračovat v připravovaných rekonstrukcích lyžařského areálu na Radhošti podle finanční možnosti LK..

          b.) Projednat diskusní příspěvky 21.VH

 1. Členům LK – svoji aktivitou pomoci zabezpečit  úkoly plynoucí z činnosti LK Radhošť z.s.
 2. Zapojit do činnosti LK maximální počet členů mladších 15 let

 K předloženému návrhu nebyla vznesena žádná připomínka. Předseda nechal hlasovat o přijetí  návrhu..

 

Pro:  38 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

            Usnesení 21. Valné hromady bylo přijato.

 

 1. Závěr VH

 

Závěrem  jednání VH předseda poděkoval všem zúčastněným  a  jednání 21.Valné hromady ukončil.

 

V Dolní Bečvě 23.3.2018

 

Zapsal: Vlastimil Blinka        

 

Zápis ověřil :  Tomáš Blinka   v.r.

                       Tomáš Jařina    v.r.                                                      

 

 

                                                                                                               Vlastimil Blinka                                                                                                                            

                                                                                                                    předseda LK