Zápis 20. Valné hromady

13.04.2017 19:21

Zápis 20.  Valné hromady

Místo konání: Dolní Bečva – hostinec u Maléřů

Doba konání: 31.3.2017 od 18:00hod

 

 

 
   

Svolavatel:       Výkonný výbor Lyžařského klubu Radhošť z.s. Dolní Bečva

Zapsal:             Jitka Závorková

                       

Program jednání

 

1.      Zahájení 20. Valné hromady ,schválení programu

2.      Volba mandátové komise

3.      Zpráva o činnosti LK Radhošť z.s.za rok 2016

4.      Zpráva o hospodaření LK Radhošť za rok 2016

5.      Zpráva Kontrolní komise

6.      Zpráva mandátové komise

7.      Diskuze

8.      Změna stanov LK

9.      Změna počtu členů Výkonného výboru LK

10.  Projednání odvolání M.Navaříka proti vyloučení z LK

11.  Usnesení

12.  Závěr VH

13.  Zahájení , vyplnění  a ověření prezenční listiny

                       

1.      Zahájení 20. Valné hromady ,schválení programu

 

Valnou hromadu zahájil předseda Lyžařského klubu ( dále LK) přivítáním členů. Zapisovatelkou dnešní VH určil p. Jitku Závorkovou. Sdělil, že v řízení VH se budou střídat s místopředsedou LK p. M.Parmou . Poté seznámil účastníky Valné hromady s navrženým programem. K navrženému programu nikdo nevznesl připomínku nebo doplnění. Proto  nechal předseda o návrhu programu 20. VH hlasovat:

           

Pro:  32 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Program Valné hromady byl přijat. K dalšímu bodu předal slovo místopředsedovi p.M.Parmovi

 

2.      Volba mandátové  komise

 

P.Miki Parma seznámil VH s navrhovanými členy mandátové komise, a to pp. Lidku Linhartovou a Jitku Hrstkovou . Nikdo nemá jiný návrh. Proběhlo hlasování

 

Pro:  32 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

P. Miki Parma konstatoval, že komise bude pracovat v navrženém znění a předal slovo předsedovi LK.

 

3.      Zpráva o činnosti LK Radhošť z.s.

 

Předseda LK, p. Vlastimil Blinka ve své zprávě zhodnotil všechny oblasti činnosti LK za uplynulý rok . Jeho zpráva je přílohou č.1  tohoto zápisu.

Součásti  zprávy o činnosti je tradičně Zpráva o závodní činnosti, kterou za omluveného p. Daniela  Pauluse přednesl Miki Parma. Zpráva je přílohou č. 2  tohoto zápisu.

 

4.      Zpráva o hospodaření LK Radhošť za rok 2016

 

            Zprávu o hospodaření LK Radhošť  za rok 2016 připravila a přednesla Jitka Závorková.  Ve zprávě seznámila VH s příjmy a výdaji i s finančním plněním jednotlivých kapitol. Zpráva je přílohou č. 3  tohoto zápisu

 

5.      Zpráva Kontrolní komise LK Radhošť z.s. za rok 2016

 

Zprávu přednesla za omluvenou předsedkyni komise ing. Urbanovskou členka komise p.Jana  Martyčáková. Ve zprávě se komise zaměřila především na kontrolu hospodaření LK. Zpráva je přílohou č. 4  tohoto zápisu.

 

6.      Zpráva mandátové komise

 

Se zprávou mandátové komise plénum VH seznámila členka mandátové komise p.Lidka Linhartová. Sdělila ,že počet členů,  zúčastněných na dnešní VH, je 32. Celkový počet řádných členů LK je 62. Konstatovala, že dnešní 20. VH je usnášeníschopná. 

Prezenční listina je přílohou zápisu č.5.

 

7.      Diskuze

Diskuzi uvedl předseda LK, Vyzval přítomné k reakci na přednesené materiály.

·         P.Karel Kuběna diskutoval o problematice služeb na Radhošti. Zajímala ho zákonná úprava provozu lyžařského vleku, vyřešení otázky plateb kurzů i další provozní detaily při obsluze vleku a provozu sjezdovky.

·         Předseda LK – zčásti odpověděl na jeho připomínky, k nezodpovězeným dotazům sdělil, že budou řešeny doplněním Provozní knihy vlaku, v části Povinnosti služby.

·         P.M.Martyčák reagoval na diskuzi k tomuto bodu uvedením příkladu v jeho praxe .

·         Předseda LK předložil VH možnost , danou Svazem lyžařů ČR , a to registraci celé naší členské základny jako neaktivními členy SLČR bez povinnosti platit členské příspěvky SLČR. U členů LK, kteří chtějí být aktivními členy dle stanov SLČR, záleží na jejich osobním zváženi. Předseda vysvětlil vyznam definice aktivní a neaktivní člen SLČR , a sdělil, že Výkonný výbor tuto záležitost projednával, a přenechal rozhodnutí o otázce členství ve SLČR na VH. Vzhledem k tomu, že se hlásíme k lyžování, neaktivní členství ve  SLČR doporučil.

·         P.L.Linhartová – doporučila našemu reprezentantu v závodním lyžování p. Danu Paulusovi jr. veřejně poděkovat.

·         Předseda LK p. Linhartové sdělil, že toto poděkování bude uskutečněno při další akci LK 16.6.2017 na hřišti.

 

Vzhledem k tomu, že nebyly další diskuzní příspěvky, diskuzi ukončil.

 

8.      Změna Stanov LK Radhošť z.s.

 

 Zprávu k tomuto bodu přednesl předseda LK. Sdělil plénu, že z důvodu neznalosti daňových předpisů při tvorbě Stanov v roce 2015 došlo k nejednoznačnému určení  hlavní a vedlejší činnosti LK v článku II. Odstavec 2. Proto navrhuje konkretizaci sportovišť a rozšířit znění v odstavci 1.c) hlavní činnosti LK o :“ tj. Lyžařský vlek na Radhošti a Tenisový kuri na Dolní Bečvě“. Dále doporučil VH schválit změnu v článku II. odstavci 2 Stanov LK o vedlejší činnosti , a to zrušení celého textu tohoto bodu a nahrazení textem: „Předmětem vedlejší hospodářské činnosti LK Radhošť z.s. je  pořádání odborných a společenských akcí , prodej občerstvení , případně  jiné formy podnikání v souladu se zákony České republiky. Tato činnost slouží pouze k zajištění a podpoře hlavní činnosti LK Radhošť z.s. „

Tato úprava by zcela zpřesnila Hlavní a vedlejší činnost LK, a to zejména při určení daňových povinnosti vůči orgánům státní správy

K návrhu nebyly připomínky, proběhlo hlasování

 

Pro:  32 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

                                                                       

Návrh změny stanov  byl schválen..

 

9.      Změna počtu členů Výkonného výboru LK

 

V důvodové zprávě se předseda LK vrátil ke své zprávě o činnosti LK v části kdy z počtu 9 členů výboru rezignovala sl. M.Vavřínová i pracovně vytížený člen výboru p. I.Hrstka. V návaznosti ,na změny v členské základně, dovoluje situace řešit záležitosti LK v 7 členech bez doplňujících voleb. Proto požádal Valnou hromadu o zvážení navrhovaně varianty platné do příští VH.

Vzhledem k tomu, že  nebyl jiný návrh proběhlo hlasování.

 

Pro:  32 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  1

                                                                       

Do 21. VH bude výkonný Výkonný výbor pracovat v 7 členech.

 

10.  Projednání odvoláníp. M.Navaříka proti vyloučení

 

Předseda seznámil členy s rozhodnutím Výkonného výboru ze dne 8.11.2016 o vyloučení přidruženého člena p. M.Navaříka z řad přidružených členů LK.  P. M.Navařík podal proti tomuto rozhodnutí v souladu se Stanovami dne 8.12 .2016 odvolání k Valné hromadě LK.

Své stanovisko k tomuto bodu sdělil 20. VH  p. M.Navařík, kdy uvedl argumenty svého profesního i rodinného života ( přírůstek v rodině), i příslib k větší aktivitě v budoucnu.

Při zvážení jeho argumentů, tj. pracovní i rodinné důvody, ale i k přihlédnutí jeho činnosti v minulosti,  předseda doporučil Valné hromadě kladně hlasovat o jeho dalším členství v  LK.

Vzhledem k tomu, že nebyl jiný návrh proběhlo hlasování.

 

Pro:  31 členů

Proti:  0

Zdrželi se: 1

                                                                        - zdržel se p. M.Martyčák                                          

P. M.Navařík zůstává dále přidruženým členem LK.

 

11.  Usnesení VH

 

            Předseda přistoupil k  návrhu usnesení 20. Valné hromady a seznámil VH s jednotlivými body usnesení:

VH vzala na vědomí:

1.      – zprávu o činnosti LK přednesenou předsedou LK Radhošť z.s. Vl.Blinkou

2.      – zprávu o závodní činnosti  LK přednesenou členem VV Miki Parmou

 

VH schváluje:

1.      Zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2016

2.      Zprávu Kontrolní komise

3.      Změnu Stanov LK v článku II. Odstavec 1.c) a v článku II. Odstavec 2 podle návrhu předsedy LK v bodu 8.tohotozápisu.

4.      Neaktivní členství  členské základny LK Radhošť z.s. ve Svazu lyžařů ČR.. Tímto se nenarušuje možnost aktivního členství jednotlivých členů LK Radhošť z.s.

 

VH určuje:

Podle čl. III. odstavec 3.2.Stanov LK  počet členů výboru na 7, a to do příští VH.

 

VH ruší   rozhodnutí Výkonného výboru ze dne 8.11.2016 ve věci vyloučení p.                                                                            Martina Navaříka z řad členů LK 

               

VH ukládá:

 

  1. Výkonnému výboru LK -  zpracovat záměry rekonstrukce lyžařského areálu na Radhošti do harmonogramu podle priorit a s ohledem na finanční možnosti LK..
  2. Členům LK - zabezpečit  úkoly plynoucí z činnosti LK Radhošť z.s.

 K předloženému návrhu nebyla žádná připomínka Proběhlo hlasování o přijetí návrhu, které řídil předseda LK.

 

Pro:  32 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

            Usnesení 20 Valné hromady bylo přijato.

 

 

12.  Závěr VH

 

Závěrem  jednání VH předseda poděkoval všem zúčastněným  a  ukončil jednání 20.Valné hromady.

 

V Dolní Bečvě 31.3.2017

Zapsal: Jitka Závorková                                                                                 

 

 

                                                                                                               Vlastimil Blinka                                                                                                                            

                                                                                                                    předseda LK