Zápis 19. valné hromady

22.06.2016 21:37

Zápis 19. náhradní Valné hromady

Místo konání: Dolní Bečva – Stará škola

Doba konání: 27.5.2016 od 19:00hod

 

Svolavatel: výbor Lyžařského klubu Radhošť z.s. Dolní Bečva

Datum:      27.5.2016

Zapsal:           Michaela Vavřínová

 

           

Program jednání

 

1.  Zahájení , vyplnění  a ověření prezenční listiny

2.  Schválení programu

3.  Volba mandátové a volební komise

4.  Zpráva mandátové komise

5.  Zpráva o činnosti LK Radhošť z.s.

6.  Zpráva o závodní činnosti

7.  Zpráva o hospodaření LK Radhošť za rok 2015

8.  Projednání a schválení jednacího a volebního řádu VH

9.  Projednání a schválení jednacího řádu Výkonného výboru

10.Projednání a schválení jednacího řádu Kontrolní komise

11.Projednání a schválení Provozního řádu Obslužné stanice vleku TLV 12         

   - Lyžařské chaty

12.Diskuze

13.Volba předsedy, statutárního zástupu LK Radhošť z.s.

14.Volba členů Výkonného výboru

15.Volba členů Kontrolní komise

16.Usnesení

17.Závěr VH

 1. Zahájení , vyplnění  a ověření prezenční listiny

Z pověření výboru LK provedl předseda Vlasťa Blinka zahájení 19. Valné Hromady.

Poté předal slovo s. Michaele Vavřínové, která podala zprávu o účasti na 19. VH.

Na VH se dne 27.5.2016 se do 19.30 hod sešlo pouze 21 členů LK Radhošť z.s. Dolní Bečva. Vzhledem k celkovému počtu 72 řádných členů, kteří mají platný hlas bylo konstatováno, že nejsme usnášení schopni. Předseda klubu ukončil VH po půl hodinovém čekání  a vyhlásil konání náhradní Valné hromady dle Stanov LK s možností usnesení se nadpoloviční většinou z přítomných členů LK.

Listina přítomných je přílohou tohoto zápisu.

 1. Schválení programu

      Představení jednotlivých bodů programu. Nikdo nemá doplňující bod programu.

Pod vedením p. Blinky proběhlo hlasování o programu 19. náhradní  Valné hromady v navrženém znění.

Pro:  21 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 1. Volba mandátové a volební komise

      Slovo dostal p. Vlasťa Blinka, který členy seznámil s navrhovanými členy mandátové komise - Michaela Vavřínová + Vlasťa Blinka ml.  a volební komise – Lidka Linhartová + Jana Vavřínová.

Nikdo nemá jiný návrh. Proběhlo hlasování

 

Pro:  21 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 1. Zpráva mandátové komise

Na náhradní VH se dne 27.5.2016 sešlo 21 členů LK Radhošť z.s. Dolní Bečva.

Platit bude hlasování většiny z 21 členů podle platných Stanov LK Radhošť z.s. Dolní Bečva.

 1. Zpráva o činnosti LK Radhošť z.s.

Předseda LK ve své zprávě o činnosti LK za uplynulý rok hodnotil činnost klubu a členy seznámil s úspěchy i neúspěchy LK:

 1. S ukončení transformace LK v souvislosti novým Občanským zákoníkem k březnu  2016 , kdy došlo rozhodnutí z krajského soudu, že jsme zapsaný spolek – LK Radhošť z.s. Dolní Bečva.
 2. K úplnému dokončení další potřebných dokumentů  LK j dnes nutné projednat a schválit jednací a volební řád Valné hromady, jednací řád VV a jednací řád Kontrol.komise, který připravil Výkonný výbor .
 3. Vytvoření  webové stránky, které jsou k dispozici všem na www.lkradhost.cz. Zde jsou prakticky všechny informace ze života klubu, včetně historie LK od Jardy Blinky, přes základní dokumenty, aktuality i závodní činnost, kde informace dodává Dandy Paulus. Na stránkách je možno také zjistit služby na kurtech a vleku .
 4. Informoval o minulých akcích i akcích, které jsou v současnosti připravované   – Malování na návsi, Beseda při cimbálu, Sběrný dvůr, Loutkové divadlo.

      Poděkoval panu Oldovi Paulusovi za skvělou organizaci na Besedě při cimbálu,       Čechovci  odcházeli s velkým nadšením, lidé byli spokojeni a těší se na další akce v tomto     duchu.

·         Zhodnotil  odvedenou práci při výměně spodní točny vleku a přípravě vleku na zimní sezonu

·          Kriticky hodnotil brigádnickou činnost, do které se zapojují stále stejní lidé. První brigáda na tenisových kurtech v letošním roce byla úspěšná, horší to bylo  s následným válcováním.  Dandy Paulus navrhl, že v příštím roce bude trvat na tom, aby byly rozepsány služby na válcování kurtů, aby vše bylo zprovozněno hned jak to jen bude možné a nezačínalo se s měsíčním zpožděním oproti ostatní konkurenci.

·         Rovněž kriticky hodnotil neuskutečněné Poslední  mazání i přebor LK

 1. Informoval o práci Výboru, pravidelných schůzích 1x měsíčně, i vysoké účasti Zápisy z výborových schůzí je možné najít na webových stránkách klubu.

·         V březnu na výbor řešil tlak p. Trčky, s jeho žádostí o nájem vleku i  zprávou, že nebude náš vlek dále využívat.Na vyvolaném jednání předsedy LK a p. Trčky byly věci narovnány a vyjasněny. Byl  dohodnut návrh dohody o úpravě svahu, která byla následně podepsána. Předseda konstatoval, že některé z požadavků p. Trčky jsou oprávněné a bude je nutné v budoucnu řešit.     

a)  žádost na snížení  rychlosti vleku  - tento problém by vyřešil frekvenční měnič , který stojí cca 200 000Kč. Bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství. Abychom mohli vůbec takto žádat podmínkou je mít v základně alespoň 20 dětí. Proto výbor klade na srdce členům , aby své děti přihlásili do LK. Můžeme poté žádat o dotace z fondu Ministerstva školství a a získat potřebné investice.

b) špinění závěsů – nechají se ušít erární trenýrky-návleky na kombinézy, které budou školám k dispozici. Závěsy se postupně přes léto nechají vyschnout a pořádně se vyčistí. Poté bude zvolen šetrnější způsob mazání závěsů.

V závěru  se předseda kriticky vyjádřil k účasti na Valné hromadě. Výkonný výbor se tím bude zabývat a tuto situaci v rámci Stanov LK řešit.

 

 1. Zpráva o závodní činnosti

      Dandy Paulus přečetl zprávu o závodní činnosti za sezonu 2015/2016. Také schůzi seznámil s vizemi do další sezony. Dále bude pokračovat v reprezentaci za klub LK Radhošť z.s.

Podepsali smlouvu s Vitalini a odmítli spolupráci s reprezentaci ČR  oddíl B – špatné finanční zázemí.

 1. Zpráva o hospodaření LK Radhošť za rok 2015

      Zprávu o hospodaření LK Radhošť  za rok 2015 připravila Jitka Závorková.  V dubnu se schvalovala účetní uzávěrka,  panu Trčkovi bylo za úpravu svahu vyplaceno 30% z celkové tržby.

Celková hrubá tržba byla 148 000Kč.

Zprávu o hospodaření obdržel kontrolní výbor, po kontrole předá hodnocení.

 

 1. Projednání a schválení jednacího a volebního řádu VH

      Jednací a volební řád byl s předstihem zaslán všem členům k seznámení a prostudování emailem.  Předseda vysvětlil nutnost existence těchto dokumentů pro LK. Žádné výhrady, připomínky nebyly. Přešli jsme k hlasování.

 

Pro:  21 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Jednací a volební řád byl schválen.

 

 1. Projednání a schválení jednacího řádu Výkonného výboru

      Jednací  řád Výkonného výboru byl s předstihem zaslán všem členům k seznámení a prostudování emailem. Žádné výhrady, připomínky nebyly, přešli jsme k hlasování.

 

Pro:  21 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Jednací řád Výkonného výboru byl schválen.

 

 1. Projednání a schválení jednacího řádu Kontrolní komise

      Jednací řád Kontrolní komise byl s předstihem zaslán všem členům k seznámení a prostudování emailem. Žádné výhrady, připomínky nebyly, přešli jsme k hlasování.

 

Pro:  21 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Jednací řád Kontrolní komise  byl schválen.

 

 1. Projednání a schválení Provozního řádu Obslužné stanice vleku TLV 12

     - Lyžařské chaty

      Předseda LK zdůvodnil nutnost pravidel při užívání lyžařské chaty. V letošní zimě došlo k několika  vážným porušením chování, na které Výkonný výbor musel reagovat nastavením jasných pravidel i sankcí.  byl s předstihem zaslán všem členům k seznámení a prostudování emailem Žádné výhrady, připomínky nebyly, přešli jsme k hlasování.

 

Pro:  21 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Provozní řád Obslužné stanice vleku byl schválen. Všechny schválené dokumenty  budou umístěny na webové schránce LK.    

 

 1. Diskuze

·         Na schůzi VV dne 25.5.2015 byl vyhotoven návrh co je potřeba udělat na chatě. Tento návrh je nutné přehodnotit tak, aby práce na sebe navazovaly a určit priority v postupu. Základem je zateplení chaty – která znamená v budoucnosti úspory, posléze příprava na přechod k centrálnímu topení. Kroky by měly následovat postupně s uvážením sil a financí, které bude nutné čerpat s dotací. Přípravu žádostí k tomuto čerpání například z fondu MŠKTv se budeme muset rychle naučit . Je to běh na dlouhou trať, budeme muset vydržet a obrnit se trpělivostí. Tato práce i celá organizace prací  bude především na výboru.

·         První investicí ještě v tomto roce bude výměna dveří na vstupuj lyžárny  a dveře z lyžárny do chodby. Tohle je priorita číslo jedna, kde dochází k největším únikům tepla.

·         Od OÚ Dolní Bečva byly získány dotace ve výši 65 000Kč. 45 000Kč je z této dotace určano na závodní činnost, 20 000Kč bude použito na platbu za eletřinu  spotřebovanou v roce 2016. Tato dotace byla požadována vzhledem k obavě slabé zimy a minimálního výdělku na vleku.

·         Předseda LK byl pověřen poděkováním zastupitelstvu  OÚ za obdrženou dotaci a dobrou spolupráci.

·         Bude zvážen návrh na zvýšení členských příspěvků. Předpokládaná diferenciace členské základny  vybíráním příspěvku neproběhlo . Příspěvek  zaplatilo 72 řádných členů, z toho je stále hodně neaktivních členů. Žádost na zvýšení z důvodu redukce nečinných členů bude zvážena, předseda preferuje povinné brigádnické hodiny.

Další postup určí VV.

·         Dandy Paulus by sestavil rozpis válcování tenisových kurtů na příští rok. Každý den cca po 1hod – 1,5hod – bude dojednáno ve výboru LK.

·         Byla provedena identifikace skříněk. Valná hromada schválila postup VV - skříňky bez identifikace ( proběhla do 31.3.2016) budou vyklizeny a přerozděleny ostatním aktivním členům.

·         11.6.2016 Obslužná stanice bude k dispozici Matici Radhošťské. Klíče předá Vlasťa Blinka ml.

·         P.Punčochář poděkoval Danu Paulusovi, Janě Vavřínové za skvělou spolupráci a řádně vedené kurty. Dále vzpomněl a poděkoval p. Boháčovi za poctivé zaučení a dobrou spolupráci.

 

·         Na web budou doplněni čestní členové žijící , nežijící. Ti co se zasloužili o činnost klubu i závodní činnosti. Valná hromada dala pravomoc VV k sestavení tohoto seznamu a umístění ne web LK. VV požádal členy na upozornění, pokud by v seznamu bylo opomenuto nějaké jméno.

 

 1. Volba předsedy, statutárního zástupce LK Radhošť z.s.

Volbu provedla volební komise.VH se dohodla na volbě aklamací.  Na předsedu LK  byl výborem LK Radhošť z.s. navržen Vlastimil Blinka st. Jelikož nikdo neměl protinávrh přešlo se rovnou k hlasování.

 

Pro:  21 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  1

                                    - zdržel se p. Vlasťa Blinka st.

Navržený kandidát byl zvolen  za předsedu a statutárního zástupce LK.

 

 

 1. Volba členů Výkonného výboru

      Volbu provedla volební komise. VH se dohodla na volbě aklamací. Volební komise navrhla za  kandidáty členy současného výboru, Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný jiný návrh, volební komise v souladu s Volebním řádem nechala hlasovat najednou.

Na členy výboru LK Radhošť z.s. byli navrženi:

            Miki Parma                    PRO

            Jitka Závorková               PRO

            Michaela Vavřínová         PRO

            Dan Paulus                     PRO

            Dan Adamec                   PRO

            Ivan Hrstka                     PRO

            Tomáš Jařina                  PRO

            Tomáš Blinka                  PRO

 

Pro:  21 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Navržení kandidáti byli zvoleni.

 

 

 1. Volba členů Kontrolní komise

Volbu provedla volební komise. VH se dohodla na volbě aklamací. Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný jiný návrh, volební komise v souladu s Volebním řádem nechala hlasovat najednou.

      Na členy výboru kontrolní komise LK Radhošť z.s. byli navrženi:

            ing. Blanka Urbanovská       PRO

            Jana Martyčáková               PRO

            Růžena Chrástecká             PRO

 

Pro:  19 členů

Proti:  0

Zdrželi se: 2

                                    - zdržela se p. Růžena Chrástecká,

                                                ing. Blanka Urbanovská

Navrženi kandidáti byli zvolenií.

 

 

 1. Usnesení VH

      Předseda Vlasťa Blinka přednesl návrh usnesení .

 

VH vzala na vědomí:

– zprávu o činnosti LK přednesenou předsedou LK Radhošť z.s. Vl.Blinkou

          – zprávu o závodní činnosti  LK přednesenou členem VV Danem Paulusem

 

VH schváluje:

1.  Zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2015

2.  Jednací a volební řád VH

3.  Jednací řád Výkonného výboru

4.  Jednací řád Kontrolní komise

5.  Provozní řád Stanice lyžařského vleku

 

VH ukládá:

 

1     Doplnit Seznam čestných členů o osobnosti  a nežijící členy dolnobečvanského lyžování

     2.   Dokončit  identifikaci skříněk v Lyžařské chatě dle usnesení VV

 Proběhlo hlasování o přijetí návrhu, které řídil předseda LK.

 

Pro:  21 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

      Usnesení 19.Náhradní Valné hromady bylo přijato.

 

 

 1. Závěr VH

 

      Na závěr jednání VH předseda poděkoval všem zúčastněným  a z titulu své funkce ukončil Valnou hromadu.

V Dolní Bečvě 27.12.2016

                                       

 

 

      Michaela Vavřínová                                                  Vlastimil Blinka                               …………………………………                              …………………………………     

           Jednatel LK                                                            předseda LK