Zápis 18. Mimořádné Valné hromady

10.01.2016 11:18

Zápis 18. Mimořádné Valné hromady

Místo konání: Dolní Bečva – Stará škola

Doba konání: 17.12.2015 od 18:00 hod


 

 

 

Svolavatel :     výbor Lyžařského klubu Radhošť

 

Datum:         17.12.2015

Zapsal:                   Michaela Vavřínová

 

                  

Program jednání

 

1.    Zahájení , vyplnění  a ověření prezenční listiny

2.    Schválení programu

3.    Změna názvu a změna stanov LK Radhošť

4.    Diskuze ke změně názvu a stanovám spolku

5.    Schválení stanov spolku

6.    Kooptace členů výboru LK Radhošť

7.    Rozšíření Kontrolního výboru

8.    Volba předsedy LK Radhošť , statutárního zástupce

9.    Informace výbor LK Radhošť o výši příspěvků člena pro rok 2016

10. Diskuze

11. Úkoly, usnesení

12. Závěr

 

 

 

 1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny

         Z pověření výboru LK  provedl zahájení 18.Mimořádné Valné Hromady p.Mikuláš Parma.

Poté předal slovo s.  Michaele Vavřínové, která podala zprávu o účasti na 18. Mimořádné VH.

Na VH se dne 17.12.2015 sešlo 52 členů LK Radhošť Dolní Bečva. Vzhledem k celkovému počtu 99 členů, kteří mají platný hlas jsme usnášení schopni a můžeme dále pokračovat v jednání 18. Mimořádné Valné Hromadě. Listina přítomných je přílohou tohoto zápisu.

 1. Schválení programu

         Představení jednotlivých bodů programu. Nikdo nemá doplňující bod programu.

Pod vedením p. M.Parmy proběhlo hlasování o programu 18. Mimořádné Valné hromady v navrženém znění

 

Pro:  52 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

Program VH byl schválen

 1. Změna názvu a změna stanov LK Radhošť

         Slovo dostal p. Vlasťa Blinka, který členy seznámil s důvody změny názvu klubu a nových stanov v souvislosti s novým zákonem 89/2012 Sb.

Podal vysvětlení ke znění jednotlivých článků a bodů stanov LK Radhošť a zdůraznil odlišnou nebo novou úpravu od starých stanov.

Poté zahájil a vedl diskuzi ke stanovám,

 1. Diskuze ke změně názvu a stanovám spolku

a)    Návrh, aby byl stanoven minimální počet  z přítomných na VH svolané podle nových stanov 30dní předem.  Návrh vznesla p. Jana Vavřínová a byl p.Blinkou zamítnut s tím, že neodpovídá zákonu 89/2012 Sb v článcích  a paragrafech o spolcích.. Všichni členové budou dostatečně upozorněni i vyzváni k VH.

b)    P.Pavel Urbanovský chtěl vysvětlit jaký význam má být současně řádný i čestný člen. Neprostudoval  si návrh  stanov, zaslaný členům spolu s pozvánkou. P.Blinka vysvětlil možnosti souběhu členství. Aby se mohl řádný člen stát čestným, musí si toto členství zasloužit svojí prací pro klub , poté bude jmenován Valnou hromadou čestným členem . Nelze jej však proti jeho vůli zbavit řádného členství

c)    P.Jana Vavřínová navrhuje zvednout výši členských příspěvků.

d)    P.Pavel Urbanovský navrhuje, aby členové přidružení platili výši členských příspěvků 100Kč jako členové řádní. 

e)    Všem členům bylo oznámeno , že otázka výše příspěvků bude ještě projednáné na výborové schůzi.

Vzhledem k tomu, že nebyly z řad členů žádné náměty ani připomínky p. V. Blinka diskuzi ukončil

 1. Schválení stanov spolku

Proběhlo hlasování o schválení stanov spolku, které vedl člen výboru p. Ivan Hrstka.

 

Pro:  52 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Poděkoval členům a sdělil, že další jednání Valné hromady i činnost LK Radhošť z.s. se bude řídit podle nových stanov.

 1. Kooptace členů výboru LK Radhošť

Člen výboru Ivan Hrstka,  seznámil VH s odstoupením :

a)    p. Jany Martyčákové                   - z funkce člena výboru

b)    p. Tomáše Ostřanského      - z funkce člena výboru

c)    p. Inky Španihelové            - z funkce člena výboru

d)    p.Tomáše Sezimy                - z funkce člena výboru

e)    p. Ivana Hrstky                - z funkce předsedy LK Radhošť, členem výboru zůstává

Vzhledem  k Valnou hromadou schválenému počtu členů 9,  je nutná kooptace (dovolba) 4 nových členů výboru. Rovněž v souvislosti s odstoupením p. Ivana Hrstky z funkce předsedy LK Radhošť bude provedena i volba předsedy.

Výbor LK Radhošť z.s. navrhuje do funkce člena výboru:

a)    p. Tomáš Jařina                

b)    p. Tomáš Blinka               

c)    p. Jitka Závorková  

d)    p. Vlastiml Blinka st.                  

VH byla požádána, zda nemá nikdo jiný návrh – nemá.  

Následuje hlasování vedené p.Ivanem Hrstkou

 

Tomáš Jařina

Pro:  51 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  1 – Tomáš Jařina

Tomáš Blinka

Pro:  51 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  1 – Tomáš Blinka

Jitka Závorková

Pro:  51 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  1 – Jitka Závorková

Vlastimil Blinka st.

Pro:  50 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  2 – Vlasťa Blinka st.,     

                       Alena Blinková

P.M. Parma poděkoval všem hlasujícím a konstatoval, že všichni navržení členové LK Radhošť byli zvoleni do funkce člena výboru LK.

 1. Rozšíření Kontrolního výboru

V souvislosti se změnou stanov musí být Kontrolní výbor tří členný.

Výbor proto navrhuje jako třetího člena Kontrolního výboru p. Janu Martyčákovou . Jelikož není jiný návrh ,p. Ivn Hrska a nechá hlasovat

 

Pro:  51 členů

Proti:  0

Zdrželi se: 1 –p.Martyčáková

Paní Jana Martyčáková byla zvolena za členku Kontrolního výboru

 1. Volba předsedy LK Radhošť , statutárního zástupce

Z důvodu odstoupení p. Ivana Hrstky z této funkce je nutné  zvolit nového předsedu LK Radhošť. Výbor navrhuje do funkce statutárního zástupce, předsedy LK Radhošť z.s. p. Vlastimila Blinku st.

VH byla požádána, zda nemá nikdo jiný návrh – nemá. Poté proběhlo hlasování vedené p.I.Hrskou

Pro:  50 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  2

Vlasťa Blinka st, Alena Blinková

Po poděkování všem členům VH se dále ujímá vedení VH p. Vlastimil Blinka st. jako předseda Lyžařského klubu  Radhošťz.s.  

Předseda všem poděkoval za zvolení a sdělil v krátkých bodech  VH představu o své budoucí práci.

 1. Informace výbor LK Radhošť o výši příspěvků člena

Slečna Michaela Vavřínová, jednatelka LK Radhošť sdělila, že na výborové schůzi 8.12.2015 byly odsouhlaseny příspěvky člena klubu na rok 2016 v této výši :

a)    Řádní členové          100Kč

b)    Přidružení členové     50Kč

c)    Čestní členové            0Kč

Tyto příspěvky byly vysvětleny už v diskuzi ke stanovám viz bod.4

Na základě diskuze bude tento bod ještě projednám na nejbližší výborové schůzi. Po jednání výboru předá jednatelka LK informace ostatním členům LK Radhošť z.s.

 1. Diskuze

Diskuzi zahájil předseda LK požadavkem, na prodloužení mandátu výboru a kontrolního výboru do 10.12.2016

a)    P. Jana Martyčáková vystoupila s dotazem ke Kontrolnímu výboru, kdo je předsedou? Po vzájemné dohodě členek kotrolního výboru tj. p. Růžena Chrástecká, p. Blanka Urbanovská, p. Jana Martyčáková. Byla potvrzena ve funkci ing. Blanka Urbanovská

b)     Dalším bodem Jany Martyčákové bylo stanovení mandátu další VH. První domluvené datum tj. 10.12.2016 nebylo v souladu s Kontrolním výborem. VH, kontrolní výbor musí schvalovat účetní uzávěrku do konce června 2016.

c)    P.Blinka sdělil, že výbor svolá VH v souladu s povinností schválení účetní uzávěrky .

d)    P, Blinka ,všechny výborové schůze budou zpřístupněny ostatním členům.

e)    P.Urbanovský  vznesl návrh, zda by se na VH nemohl rovnou odsouhlasit nový výbor s mandátem na dva roky. Bylo mu vysvětleno, že  mandát výboru platí do 062016, proto byla provedena nutná kooptace, volby nového výboru proběhnou na příští Valné hromadě.

Vzhledem k tomu, že nebyl další diskusní příspěvek , předseda LK p. Blinka diskuzi ukončil

 1. Úkoly

Jitka Závorková přečetla úkoly vyplývající z í 18.Mimořádné Valné hromady.

1.    předseda LK Radhošť z.s.:

a) zajistí  nezbytné úkony k zapsání LK Radhošť z.s. v Restříkovém soudu Ostrava do 31.12.2015

b) provede pohovory se členy LK Radhošť z.s. s úpravou jejich členství dle daných možností stanov  LK Radhošť z.s. do 31.5.2016.

2.    výkonnému výboru

a)    připravit Volební řád VH LK Radhošť z.s. do příští VH  2016.

b)    VH ukládá dokončit přípravy vleku pro sezonu 2015/2016 do 23.12.2015

3.     Kontrolnímu výboru

a)    provést kontrolu o hospodaření pro období 2015 v termínu do 31.1. 2016.

Návrh na doplnění úkolů nebyl vznesen

Poté proběhlo hlasování vedené p.Blinkou:

 

Pro:  52 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 Úkoly byly schváleny

f)     Závěr

Na závěr jednání VH předseda poděkoval všem zúčastněným , popřál k Vánocům, Novém roku a z titulu své funkce ukončil valnou hromadu.