Výborová schůze 4/2016

01.05.2016 19:09

Zápis

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání: 5.4.2016 od 19:00hod

 

Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:      5.3.2016

Zapsal:           Michaela Vavřínová

Účastníci:  Vlastimil Blinka st., Jitka Závorková,Daniel Paulus, Daniel Adamec, Tomáš Jařina, Miki Parma, Michaela Vavřínová,  Ivan Hrstka, Blinka Tomáš, Olda Paulus

 

           

Program jednání

 

·         Kontrola plnění úkolů

·         Stanovení termínu konání 19.Valné Hromady

·         Projednání podkladů pro VH - jednací řády

·         Účetní uzávěrka za rok 2015

·         Finanční zhodnocení provozu lyžařského vleku v sezoně 2015/2016

·         Platné doklady k lyžařskému vleku a elektro-revize chaty

·         Kontrola platby členských příspěvků

·         Vyhodnocení identifikace skříněk

·         Různé

1.  Kontrola plnění úkolů

            Předseda LK provedl kontrolu plnění úkolů z minulých schůzí výkonného výboru a vyhodnotil  práci výboru v zimní sezoně 2015/16. Poděkoval zejména Mikimu Parmovi za dobrou koordinaci služeb na vleku. Dále poděkoval celému týmu údržby vleku za zajištění bezchybného provozu - Dan Paulus, Dan Adamec, Tomáš Blinka. Zdůraznil stejně velkou zásluhu členů LK ,  zajišťujících služby na Radhošti .  

Tomáš Jařina předložil rozpracovaný Provozní řád pro obslužnou stanici, do příští schůze bude ve spolupráci s předsedou Provozní řád dokončen a předložen k projednání VV, a následně VH. Je potřeba také doplnit návod na funkci topení – spousta členů neví jak používat topení.

      Ivan Hrstka byl upozorněn na nesplnění úkolu zajistit vzorové krycí trenýrky na kombinézy, k ušití pro lyžaře k ochraně jejich oblečení před špiněním některých teleskopů. V této souvislosti Tomáš Blinka vznesl návrh na renovaci závěsů – je potřeba závěsy obrousit, očistit – umýt, a znovu natřít. Tento proces by mohl zabránit špinění závěsů. Jeho návrh zajistí členové pověření údržbou vleku v plánu údržby vleku na letošní rok.

 

2. Stanovení termínu konání 19.Valné hromady

      Volební Valná hromada se uskuteční 27.5.2016, podrobné informace budou upřesněny a s programem rozeslány poštou všem členům LK Radhošť z.s.do 27.4.2016 O –předseda,jednatelka

 

3.  Projednání podkladů pro VH – jednací řády

      Výboru byly předloženy podklady pro 19.VH. Jsou v nich obsaženy jednací řády orgánů LK. Každý dostal za úkol materiál prostudovat a případné připomínky, změny prokonzultovat s předsedou LK. O konečném znění bude Výkonný výbor jednat příští schůzi, kdy schválí tyto materiály k předložení Valné hromadě.

 

4.  Účetní uzávěrka za rok 2015

           Účetní uzávěrka byla vypracována a odevzdána na finanční úřad paní Ptáčkovou v řádném termínu.

Jsou rozpracovány finanční výkazy pro ČUS Vsetín, bohužel tyto výkazy stále nejsou dokončeny.

Po konzultaci příští týden s paní Ptáčkovou budou dodělány.

Jitka Závorková dodá na Obecní úřad do pátku 7.4.2016 doklady k čerpání dotace od OÚ ve výši 45 000Kč na závodní činnost LK za rok 2015. Podklady byly připraveny Danem Paulusem.  

 

Předseda LK shrnul oblast zpracování a problematiku finančních výkazů tak, že jsme práci, kterou pro LK výtečně zpracovávala členka LK p. Jana Martyčáková, nahradili komplikovaným externím způsobem . Byl schválen návrh projednat s Janou Martyčákovou , zda by nepřevzala oblast výkaznictví  a spolupracovala s výborem a pokladníkem LK. Její preciznost a znalosti jsou nenahraditelné.

 

5.  Finanční zhodnocení provozu lyžařského vleku v sezoně 2015/2016

      Paní Jitka Závorková přednesla zprávu o tržbách z provozu Lyžařského vleku na Radhošti v sezoně 2015/2016 .Podrobné vyúčtování bude předloženo na VH ke schválení ve zprávě o hospodaření.

 

6. Schválení provize za údržbu svahu

 

      Byla schválena částka za údržbu svahu p. Trčkou, dle platné Dohody mezi p. Trčkou a LK Radhošť uzavřenou v letošním roce. K úpravě svahu neměl nikdo z přítomných námitky. Proběhlo hlasování ke schválení proplacení této částky :

 

Pro:  9 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Schváleno . Předseda zajistí náležitosti k úhradě této částky do 30.4.2016

 

7. Platné doklady k lyžařskému vleku a elektro-revize chaty

      Předseda konstatoval, že nedohledal platné doklady k elektro-revizím lyžařskému vleku a chaty. Dan Adamec sdělil, že všechny originál  doklady  jsou na Radhošti a budou dohledány.

Výbor rozhodl, že revizní zprávy, po  dohledání budou stáhnuty na Obecní úřad ke zbývajícím dokladům. Na Radhošť budou i v budoucnosti uloženy pouze kopie k nahlédnutí.

Jitka Závorková upozornila, že nebyl zaplacen poplatek za nájem Lesům Frenštát za loňský rok, tento rok opět nepřišla žádná faktura. Předseda LK projedná tuto záležitost s Lesním závodem Frenštát.

 

8. Kontrola platby členských příspěvků

      K dnešnímu dni je zaplaceno 10 členských příspěvků hotově, 33 členských příspěvků na účet. Výbor bude postupovat podle Stanov LK . Členům, kteří nezaplatili v řádném termínu bude zaslán dopis, s upozorněním na možnost doplacení do 30.4.2016.  Pokud ani do této doby neuhradí členský příspěvek LK, budou z  členské základny LK vyškrtnuti.

 

9. Vyhodnocení identifikace skříněk

      Na email jednatelky LK, ohledně identifikace skříněk odpověděla většina členů. Malá část skříněk zůstala bez identifikace. Vzhledem k problematice této otázky se VV rozhodl, že celá otázka skříněk bude řešena na Valné hromadě v květnu letošního roku. VV navrhne VH

nevyužívané skříňky vyklidit. Neidentifikované skříňky se po otevření uklidí a přidělí aktivním členům. Výbor preferuje rodiny s dětmi a přihlédne k aktivitě člena.

Členové, kteří svévolně obsadili skříňky v podkroví určené pro pobyt delší pobyt, bez konzultace s výborem budou vyzvání k vyklizení těchto skříněk.

 

10.    Různé

-     Jako host a čestný člen byl přizván k jednání výboru pan Olda Paulus , aby upřesnil informace k akci „Posezení u cimbálu“.Spolu s jednatelkou LK sdělili,že lístky už jsou z větší části prodány. Na místě bude možnost koupě několik málo míst. U vstupného bude Michaela Vavřínová. Rozvržení stolů bude ještě prokonzultováno na místě.

-     Pan Olda Paulus přišel s návrhem o uspořádání „Mini country festivalu“. Tato akce by se měla odehrávat na fotbalovém hřišti, při nepřízni počasí v pohostinství U Maléřů. Podmínkou konání této akce pod LK bude, že kapely zahrají pouze za „pivo, guláš“. Termín akce je stanoven na 17.6.2016. Tento termín ověří Michaela Vavřínová na OÚ , zda je volný. Akce bude pro širokou veřejnost pořádána LK Radhošť z.s. společně s Matici Radhošťskou.

 

O této akci proběhlo hlasování

Pro:  8 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  1

 

Pan Vlasťa Blinka se zdržel hlasování , příprava akce byla scválena.

 

-     Termín Posledního mazání 2016 je stanoven na 23.4.2016. Akce proběhne s malou brigádou  ( sundání závěsů a úklid v okolí chaty), i s opékáním špekáčků. Pozvánka bude zaslána emailem. Za nepřízni počasí se termín odsouvá na datum 30.4.2016. Odjezd bude autobusem 8:15 na Pustevny.

-     Byla naplánována první brigáda na tenisových kurtech v termínu 16.4.2016 v 8:00hod. Na této brigádě proběhne hlavně výběr staré antuky a odvoz do kontejneru. Michaela Vavřínová zjistí, zda je možno antuku vyvést do obecního kontejneru. Případně obstará klíče.

Dovoz antuky na tenisové kurty zajistí Petr Vojkůvka z Hranic na vlastní náklady – sponzorský dar. Hotovost na zaplacení antuky zajistí Jitka Závorková .

-     Žádost o nové členství v klubu p.Martina Maděry byla odsunuta z důvodu nevyplněné žádosti na další výborovou schůzi.

 

     

 

Další výborová schůze proběhne 3.5.2016 v kavárně Alameda od 19:00hod.