Výborová schůze 3/2016

13.03.2016 20:30

Zápis

Místo konání: Dolní Bečva kavárna Alameda

Doba konání: 1.3.2016 od 19:00hod

 

 

Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:      1.3.2016

Zapsal:           Michaela Vavřínová

Účastníci:  Vlastimil Blinka st., Daniel Paulus, Daniel Adamec, Tomáš Jařina, Miki Parma, Michaela Vavřínová,  Ivan Hrstka, Olda Paulus

           

Program jednání

 

  • ·         Informace o jednání s p. Trčkou
  • ·         Úkoly z výborové schůze
  • ·         Stav vleku na Radhošti
  • ·         Tržby za únor
  • ·         Zpráva o hospodaření za rok 2010 - 2015
  • ·         Členská základna – schválení přidružených členů
  • ·         Různé

 

1.  Informace o jednání s p. Trčkou

           

      Pan Blinka se dne 4.3.2016 sešel s nájemcem hotelu Radegast panem Trčkou, aby projednali neshody ve spolupráci při využívání vleku na Radhošti .    

Proběhlo vzájemné srovnání našich pozic. On podnikatel – my neziskovka. Zdůraznil, že je čím dál větší problém zajistit lyžařské kurzy při stále se zhoršujících sněhových podmínkách, rovněž za léta, která tam spravuje hotel Radegast nedošlo k žádné modernizaci vleku, která by akceptovala požadavky současně většinové klientely žáků 7.tříd – to znamená možnost snížení rychlosti vleku atd. Jeho angažmá v zasněžování je vázáno na nájem vleku.

Nájem vleku byl odmítnutí i s vysvětlením našich důvodů. P. Trčka argumentoval jeho možnosti s nájmem vleku na Velké sjezdovce od nového majitele střediska Pustevny (U plechaně) – je si vědom komplikaci. Bylo nu sděleno naše odhodlání provozovat vlek dále, i kdybychom museli pořídit vlastní rolbu i snížit ceny.

Prodiskutována byla i možnost zasněžování, hlavním  problémem  je voda – což uznal

Další debata přešla spíše na diskuzi o vzájemné spolupráci

Jeho výhrady k této spolupráci lze shrnout :

·         naše nepružnost

·         neochota vylepšit parametry vleku ( změny rychlosti ), cca 80 % lyžujících jsou 7.třídy (uznal, jsem to – většina vleků je už vybavena frekvenčním měničem i dálk. ovládáním)     

·         žádná snaha zadržet sníh přírodními prostředky   

·         je třetí měsíc sezony a my nejsme schopni zabezpečit žíněnky na sloupy – důsledky bychom odnesli asi my

·         turniket – jde i o jeho výši provize, nedůvěřuje , že všechny služby jsou korektní . Zde jsme se dohodli, že lze komparovat (srovnávat ) počty prodaných Skipasů s počty strávníků (vedou evidenci vydaných jídel ubytovaným. Tato komparace bude provedena už za letošní rok)

     

P. Blinka mu předal návrh dohody o údržbě svahu. Sdělil, že je rád, že je konečně pevná konkrétní dohoda i z hlediska účetní evidence. Návrh prostuduje a nevidí problém jej podepsat.

P. Blinka mu sdělil, že chceme pokračovat ve spolupráci a přislíbil změny , které jsou v našich silách do příští sezony. I on by přivítal zlepšení spolupráce.

Dohodli se na častějším kontaktu a řešení problémů.

 

      Na výborové schůzi p. Blinka nařídil okamžitou instalaci žíněnek na sloupech z důvodu bezpečnosti.

Dále ohledně srovnání skipasů a strávníků výbor konstatoval, že komparace nemusí být přesná, poněvadž všichni nelyžují, nebo lyžují jen občas, často ze začátku šlapou svah pouze po svých – bez koupi pernamentek.

Předseda předložil  informace ohledně nového frekvenčního měniče na snižování a zvyšování rychlosti vleku → nutnost instalace nového rozvaděče (120 000Kč)

Ohledně zadržování sněhu se výbor shodl  na postavení zábran, které by sníh (pokud bude) měly na vrcholu zachycovat a následně rolbou přesunout na sjezdovku.

     

2. Úkoly z výborové schůze

 

-    Vzhledem k mokré zimě a následnému špinění kombinéz  i k nedostatku času k jinému řešení Ivan Hrstka pohledá doma staré šusťákové trenýrky, které se používaly na kombinézy, aby nešpinil vlek. Budou ušity v množství cca 15 kusů a  budou k dispozici na Radhošti pro školy . Ostatní řešení budou připravena v průběhu léta při údržbě teleskopů.

-    Prodloužení nájmu pozemku na tenisový kurt bude podáno na OÚ v březnu.

 

3.  Stav vleku na Radhošti

 

      Stav vleku je v pořádku. Objevila se malá závada na kladce, celková rekonstrukce tlumení horní stanice bude provedena v létě.

 

4.  Tržby za únor 2016

     

      Tržby za leden  i únor jsou ve výši cca 80.000,- Kč.  Odpovídají velmi slabým sněhovým podmínkám letošní zimy.

 

5.  Zpráva o hospodaření za rok 2010 - 2015

 

      Předseda LK p. Blinka seznámil výbor s výsledky vlastního auditu hospodaření za rok 2010 – 2015. Konstatoval, že hospodařením za toto období při porovnání výnosů a nákladů bylo ve ztrátě cca 90.000,- Kč. Díky těmto výsledků nejsme schopni okamžitých modernizací jak vleku, tak chaty.

Budoucí hospodaření bude zaměřeno na účelné dodržování rozpočtových pravidel a získávání vlastních prostředků pro modernizaci zařízení LK, s možnostmi získávání dotací Ministerstva školství, mládeže a sportu  i jiných subjektů.

 

6. Členská základna

 

      Proběhlo hlasování ohledně změny členství. Výboru předložili žádost o přidružené členství tito členové :

Petr Rozsypal

Petra Přikrylová

Aleš Urbanovský

Dana Petrovičová

 

Pro:  7 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Tito členové budou v evidenci členů LK vedeni jako přidružení

 

7. Různé

 

·         Za účasti p. Oldy  Pauluse byla projednána akce Posezení u cimbálu s Čechovci,  dne 16.4.2016 v restauraci  U Maléřů.. Vstupné bude 100Kč/osoba.

Akce je pořádána společně s Maticí Radhošťskou s tím, že  Matice Radhošťská přispěje  částkou ve výši  6000Kč, dalších 4000Kč zaplatí  LK Radhošť  z výtěžku vstupného,  LK Radhošť uhradí také náklady na propagaci a dekorace ( Pan Paulus)  i pohoštění hudby (požádat o sponzoring p. Maléře)  

Výbor rovněž schválil uspořádání malé tomboly ke krytí veškerých nákladů na tuto akci,

·         Náhradní termín pro přebor jednoty je stanoven na 19.3.2016 za nepřízni počasí je možný ještě termín 26.3.2016.

·         Na obecní úřad byla podána žádost o dotaci ve výši  45 000Kč na závodní činnost, a dotaci na úhradu elektrické energie pro Lyžařskou základnu na Radhošti ve výši  20 000 Kč  

·         K rejstříkovému soudu v Ostravě byl zaslán doplňující dokument k zápisu spolku.

·         Zájezd na Spálenou dolinu je k dnešnímu dni obsazen. Odjezd je 14.3.2016 v 5:45 od obecního úřadu.

·         Členové LK p. Martin Solanský a  Petra Vojkůvková požádali o přidělení skříňky, které budou volné po probíhající identifikaci skříněk k 31.1.2016.

·         Výborová schůze v návaznosti na množící se stížnosti  v chování některých členů i návštěv na chatě na Radhošti rozhodla o stanovení přesných podmínek užívání chaty, včetně pravidel chování členů, které budou shrnuty v Provozním řádu. Ten bude závazný pro všechny členy LK, v četně  návštěv, které si členové na chatu přivedou a budou za ně odpovědni . Se službou, u které se vyskytly problémy s chováním i úklidem, včetně nezaplacení poplatku za ubytování jejich hostů, bude proveden pohovor. Za sestavení provozního řádu odpovídá T.Jařina s přispěním všech členů výboru LK. Za pohovor odpovídá předseda LK.

·         Dan Paulus seznámil členy výboru LK s účasti Dana Pauluse jr.  na Světovém poháru v Hinterstoderu. Výbor poděkoval Danu Paulusovi jr. a jeho realizačnímu týmu za mimořádný úspěch pro náš LK.

 

Další výborová schůze proběhne 5.4.2016 v kavárně Alameda od 19:00hod.

 

Vlastimil Blinka

předseda LK Radhošť