Výborová schůze 12/2018

29.03.2019 10:05

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, cukrárna Alameda

Doba konání: 5.12.2018 od 18:00 hod

 

 

Svolavatel:      předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            5.12..2018

Zapsal:            Vlastimil Blinka st.

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Tomáš Jařina,Daniel Adamec , Daniel Paulus, Miki Parma, Jitka Závorková  

Omluven:        Blinka Tomáš -nemoc   

                                             

 

                                               Program jednání

 

 1. Kontrola  plnění  úkolů
 2. Stav čerpání fin. prostředků  30.11.2018
 3. Schválení výše člen. příspěvku pro 2019
 4. Schválení rozpočtu pro rok 2019
 5. Rozpis služeb na vleku v sezoně 2018/19
 6. Různé

 

 1. Kontrola plnění úkolů

 

- zakrytí a zaizolování otvoru po komínu bylo provedeno

-vyklizení skříněk v přední ložnici, jejich odtažení a oprava včetně kontroly stavu za skříňkami bylo provedeno 17.11.

- likvidaci krbu provedl Zbyněk Juříček s kamarádem z Prahy, suť byla odvezena 17.11.

- nivelační stěrka v dolní části obýváku byla rovněž provedena 17.11. j. Růčkou

-Ukončení stavebních prací bylo v termínu provedeno 23.11.2018. Generálního úklid byl proveden 17.11., za přítomnosti 18 členů .

- aktivita členské základny je v závěru roku na vysoké úrovni.

 

 1. Stav čerpání fin. prostředků  30.11.2018

 

Předseda seznámil VV se stavem pokladny a běžného účtu LK k 30.11.2018. Zbylé finanční prostředky nám dovolují nakoupit koberce do obývacího pokoje, čistící koberce do chodby, lyžárny i strojovny, dále 2 válendy do obývacího pokoje a některé drobné vybavení (zajistí Vl.Blinka). VV konstatoval, vzhledem k náročným rekonstrukcím, spokojenost s hospodařením

 

 1.  Schválení výše člen. příspěvku pro 2019

 

VV prodiskutoval předložené návrhy členů VV a pro rok 2019 schválil členský příspěvek pro řádné i přidružené členy ve výši 150,-Kč. Pro členy mladší 18 let příspěvek ve výši 100,- Kč.

 

 1. Schválení rozpočtu LK na rok 2019

 

Předseda předložil VV návrh rozpočtu pro rok 2019. Příjmy z provozu vleku byly navrženy z výše tržeb roku 2018. V příjmech rozpočtu byla kalkulována i dotace Obecního úřadu. Výdaje směřuji na zabezpečení základních úkolů LK, obnovu materiální základny LK a dále na závodní činnost, která byla vlivem letošních zvýšených nákladů na dokončení rekonstrukcí zastavena.

Celkové výdaje i příjmy bude výrazně ovlivňovat průběh počasí v zimě 2018/19.

VV po krátké diskuzi  předložený  rozpočet pro rok 2019  schválil.

Schválený rozpočet je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 1. Rozpis služeb na lyž. vleku v sezoně 2018/19

 

M.Parma předložil VV návrh rozpisu služeb. Návrh vychází z přihlášek  členů na zadané termíny. Dosud nejsou pokryté některé termíny v měsíci lednu. Rovněž je nutné posílit některé služby, kdy je očekáván velký lyž. kurz.  VV uložit M.Parmovi dokončit rozpis v termínu do 15.12, ( školení vlekařů) , aby mohl být rozpis rozeslán mezi členy LK. V.Blinka zajistí u p. Trčky jména škol, termíny a počty účastníků kurzu pro doplnění rozpisu.

 

 1. Různé

 

 • VV projednal stav rekonstrukce chaty. Vzhledem k tomu, že se chýlí závěr roku, je nutné adresně zadat úkoly k dokončení interiéru chaty:

Vl. Blinka – zajistí nákup, dovoz a položení koberce v obýváku  a gumy v přední ložnici, dále zajistí dovoz a ustavení sedaček, zajistí dokončení obkladu v lyžárně, po pokládce koberce zajistit připojení akumulačních kamen

D.Paulus , společně  s D.Adamcem zajistí dokončení kuchyně, její odvoz a instalaci na chatě. Dále přes St. Prose kompletaci skříněk.

T. Jařina přípravu horních ložnic na sezónu .

 • Lyžařský zájezd dle informací J.Závorkové se uskuteční 4.3.2019. Autobus je objednán
 • Závěsy se budou montovat na vlek 15.12.2018  při školení vlekařů.
 • Přebory LK se uskuteční 2.2.2019
 • Byl projednán stav nástupiště vleku po úpravách bagrem. D,Adamec apeloval na nutnost brigády k vysbírání kamení. Diskutovala se i možnost speciálních koberců pod sníh .
 • Předseda informoval o stavu členské základny. VV se dohodl nabídnout dlouhodobě neaktivním členům přechod do přidružených členů LK.
 • Vzhledem ke stavu chaty, kdy se předpokládají některé úpravy mezi svátky se silvestr na chatě v letošním roce konat nebude.
 • VV nadále ponechal v platnosti slevu pro občany a děti  trvale žijící v k.ú. Dolní Bečva
 • Sleva pro hosty členů při ubytování na chatě platí: při odpracovaných 20 hodinách zdarma

 

 

 

     Další schůze VV proběhne   2.1.2019 v kavárně Alameda od 18:00 hod.

     Dolní Bečva dne 5.12.2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

 

                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s