Výborová schůze 12/2016

16.12.2016 13:32

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání: 6.12.2016 od 19:30hod

 

 
 

 

 

 


Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:      6.12.2016

Zapsal:           Vlastimil Blinka

Účastníci:  Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus, , Ivan Hrstka, Tomáš Blinka, Miki Parma,

                    Omluvena   :      Jitka Závorková

 

            Program jednání

 

1.  Kontrola plnění úkolů

2.  Rozpis Služeb na vleku Radhošť

3.  Úkoly k zahájení provozu vleku

4.  Stanovení výše členských příspěvků pro rok 2017

5.  Návrh rozpočtu na rok 2017

6.  Různé

 

1.  Kontrola úkolů

           

·         Úklid a likvidace materiálu ze skříňky časoměřičů byl v odloženém termínu splněn

·         Byly připraveny nezbytné doklady k vynětí části pozemků pod sjezdovkou na Radhošti z lesního fondu. Vynětí z LPF po nabytí právní moci budou přiloženy ke Smlouvě o nájmu pozemků se Státními lesy.

·         Nová evidence členů byla zpracována, Pracuje se na doplnění některých údajů několika členů LK

·         Byly odeslány dopisy vyloučeným členům s poučením o možnosti odvolání.

·         U nových přidružených členů byl osobním jednáním konzultován jejich souhlas s tímto druhem členství. Jednání s pasivními členy pokračuje.

·         Žádost o dotaci z programu Obecního úřadu byla podána.

·         Po jednání na ČUS ve Vsetíně, kdy nesplňujeme některé zadávací kriteria, bude výbor LK usilovat o  naplnění těchto kriterií do konce tohoto roku a podání žádosti o dotaci z MŠMaTv uskuteční v příštím roce.

 

2.  Rozpis Služeb na vleku v sezoně 2016-17

 

      Rozpis připravil a předložil výboru LK  M. Parma. Většina termínů byla obsazena podle žádosti o službu jednotlivými členy. Malé procento bylo doplněno. Termím 2.1. – 6.1.  byl I. Jurečkovi a  J. Solanskému přesunut z důvodů prázdného hotelu.  První kurzy najíždí 7.1.2017.

Podmínky služeb jsou totožné s minulým rokem. Rozpis služeb bude emailem přeposlán členům LK k seznámení či případném přesunům po vzájemné domluvě. Za vykonanou celodenní službu náleží 8 brigádnických hodin.

 

3.  Úkoly k zahájení provozu vleku

Byla provedena strojní revize vleku a také elektrorevize chaty. Brigáda na pověšení závěsů bude předsedou svolána na sobotu 17.12.2016, kdy budou kompletovány repasované závěsy s unášeči a budou připevněny na lano. Po následné zkoušce jistících prvků a Stop tlačítek bude vlek uveden do provozu . Školení vlekařů proběhne dne 17.12. na Radhošti.

V předstihu ve středu 14.12.2016 bude svolána předsedou brigáda na výrobu sněhových zábran, které budou dovezeny na Radhošť  a osazeny ve vrcholové části sjezdovky k zabránění sfoukání sněhu a vytvoření sněhové zásoby z případných navátých hromad.

Do zahájení provozu vlekupřipraví předseda s pokladníkem LK novou provozní knihu.

Do zahájení provozu vleku a chaty bude na chatě umístěn požární řád a provozní řád.

Správce zajistí připravenost chaty k zimnímu provozu.

 

4.  Stanovení výše členských příspěvků pro rok 2017

Výbor LK schválil pro rok 2017 výši příspěvků : 200,-Kč /řádný člen,                                100,-Kč /přidružený člen.Termín ukončení výběru členských příspěvků je do 31.3.2017

Zvýšení příspěvku je motivováno především možností získat dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde výše členského příspěvku a počet členů do 18 let jsou důležitým parametrem v rozhodování o dotaci.                                     

 

5.  Návrh rozpočtu LK Radhošť na rok 2017

Předseda předložil členům výboru LK návrh rozpočtu, který v příjmové části  počítá hlavně z  s příjmy z vleku  a kurtu ve výši roku 2016 , dotací Obecního úřadu,  členskými příspěvky a výtěžky z  akcí LK. Ve výdajové části jsou pokryty stále platby ( elektřina, nájmy a poplatky), dále prostředky pro údržbu kurtu, vleku, úpravu sjezdovky, zvýšený příspěvek na údržbu chaty, prostředky na zajištění akcí LK. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

     Rozpočet byl schválen všemi přítomnými členy výboru LK

 

6.   Různé

·         Výbor LK schválil za členy LK  mladší 15 let: Julii a Alberta Parmovy, Matěje  a Jakuba Solanské , za které podali přihlášku jejich zákonní zástupci

·         Předseda informoval o jednáních s ČUS ve Vsetíně ohledně dotací

·         Předseda informoval za omluveného pokladníka o stavu pokladny i stavu členské základny. V současné době má LK Radhošť 65 řádných členů, 8 přidružených členů a 17 členů mladších 18 let. Oproti loňsku je zde výrazný nárůst dětí a úbytek pasivních členů.

·         Výbor uložil D. Paulusovi předat předsedovi LK podklady pro účast D.Pauluse v soutěži o Nejlepší sportovce okresu Vsetín v roce 2016.

·         V závěru předseda zhodnotil práci jednotlivých členů výboru v průběhu roku.

 

           Další výborová schůze proběhne 3.1.2017 v kavárně Alameda od 19:30hod.