Výborová schůze 11/2016

06.12.2016 20:43

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání: 8.11.2016 od 19:30hod

 

Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:      8.11.2016

Zapsal: Vlastimil Blinka

Účastníci:  Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina, Daniel Paulus, , Ivan Hrstka, Tomáš Blinka,

Omluveni:    Miki Parma, Jitka Závorková        

           

Program jednání

 

1.  Kontrola plnění úkolů

2.  Závěrečné hodnocení brigád a aktivity členů

3.  Žádosti o dotace

4.  Různé

 

 

1.  Kontrola úkolů

           

·         Je nutné znovu urgovat Marka Petroviče ,  hlavního organizátora Radhošťské výzvy o  vyúčtování dotace LK na tento závod

·         Úkol pro členky LK na brigádu k zajištění úklidu chaty výbor LK zklamal. Na vyhlášenou brigádu došly pouze 2 ženy

·         Cenová nabídka na stříhání živého plotu bude předložena v průběhu zimy. P. Válek nemá letos potřebnou kapacitu na provedení práce.

·         Vzhledem k závěrečným pracím na vleku byl úklid skříňky časoměřičů odložen na pozdější dobu – do 15.12.2016

·         Ostatní úkoly jsou splněny nebo v plnění

 

2.  Závěrečné hodnocení brigád a aktivity členů v roce 2016

 

      Předseda předložil výboru seznam splněných úkolů z rozpisu brigád a přehled aktivity v roce 2016. Adresné  úkoly byly splněné z 90 %, a je nutné aktivním členům za odvedenou práci poděkovat Výbor konstatoval, že tento způsob zajišťování prací pro LK členům vyhovuje a bude v něm nadále pokračovat. Přehled plnění úkolů i z uvedením  jmen  členů, kteří své úkoly nesplnili je k dispozici na webu LK.

Spolu s brigádami výbor zhodnotil celkovou aktivitu jednotlivých členů LK. Výbor dospěl k názoru,  že členové  Martin Bolcek,Vojkůvka Radim, Bubník Jiří, Mikeska Martin, Navařík Martin  a Maděra Martin dlouhodobě nekomunikují s výborem LK, nezúčastňují se zasedání Valné hromady a neplní povinnosti dané čl. IV, odst. A,bod 4. Stanov LK Radhošť  - Povinnosti člena LK. Na základě čl, IV, odstavec B, bod 1 c Stanov LK odhlasoval výbor LK počtem 6 hlasů z celkového počtu 8 členů výboru ( 2 členové omluveni) vyloučení výše uvedených členů z LK Radhošť z.s. Vyloučení mají možnost odvolat se dle Stanov LK prostřednictvím Výkonného výboru LK k Valné hromadě LK.

Výbor LK dále projednal  členy LK , kteří jsou trvale mimo obec, region , či republiku a doporučil jim přejít na formu přidruženého členství, se zachováním příslušnosti k Lyžařskému klubu Radhošť. Po návratu nebo přerušení plnění povinnosti člena dle Stanov LK lze aktivním přístupem  opět přejít po vzájemné dohodě do formy řádného členství. V případě, že člen nebude ochoten přejít na formu přidruženého členství, bude posouzena jeho neúčast na plnění povinností člena LK jako porušení Stanov LK (čl. IV, odst. A,bod 4. Stanov LK Radhošť  - Povinnosti člena), jehož důsledkem je vyloučení.

 V této záležitosti výbor pověřil  předsedu LK oslovit pp. Chrásteckého Zdenka, Jurečku Filipa, Martyčáka Jakuba, Pernickou Ilonu, Růtovou Kateřinu , Urbanovského Aleše a Závorkovou Nikolu.

U členů LK Ondřeje Michala, Pály Romana, Poláška Jiřího a Ostřanského Tomáše bylo výborem doporučeno , vzhledem k jejich minulým zásluhám, osobní projednání jejich další  představy o jejich činnosti v LK

 

3.  Dotace

Předseda seznámil výbor LK z Dotačními programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na Program IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení kvůli nízkým členským příspěvkům nedosáhneme. Výbor odsouhlasil kroky, abychom tento program mohli čerpat v budoucím roce. Na Dotační program VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech předseda připraví projekt pro podání žádosti zaměřené na získání financí k podpoře závodní činnosti členů LK.

V Dotačním programu  Obecního úřadu bude podána žádost na nákup a montáž frekvenčního měniče pro Lyžařský vlek , který umožňuje snížení rychlosti vleku u méně pokročilých lyžařů, a tím i zvýšení bezpečnosti vleku.

 

4.  Smlouva na pronájem pozemků  Lesů ČR

 

Předseda LK seznámil výbor LK se stavem v oblasti smluv na pronájem pozemků sjezdovky na Radhošti. K nové Smlouvě s Lesy ČR byly předsedou LK provedeny jednání k dočasnému vynětí pozemků z lesního půdního fondu, což je podmínkou pro uzavření Smlouvy s Lesy ČR,

Závod Rožnov p.R. Smlouva bude připravena k termínu 1.1.2017 s platností  5 let, Dočasné odnětí pozemků z LPF bude platné 10 let.

V dalším budou obnoveny Smlouvy na pronájem pozemků s Lesy ČR – závod Frýdek Místek a s Městskými lesy Rožnov p.R s cílem smluvně ošetřit pronájmy do 31.3.2017

 

5.  Různé

     

  • Výbor projednal a schválil Plán akcí LK Radhošť na rok 2017 a pověřil předsedu jeho odesláním Školské a kulturní komisi Obecního úřadu
  • Předseda seznámil členy výboru s písemnými podklady pokladníka ( J.Závorková byla  omluvena) i čerpáním v jednotlivých kapitolách. Konstatoval, že letošní rozpočet je vyčerpán, a požádal členy výboru  o respektování této situace
  • Výbor projednal dopis České televize, který upozorňuje na dluh, vzniklý nepravidelným placením televizních poplatků v letech 2009-2016. Výbor pověřil pokladníka LK k neprodlené úhradě pohledávky, a k opatření, které by v příštím období tento nedostatek odstranily.y.
  • Výbor LK projednal přihlášky p. Vojkůvky Radka, Vojkůvky Adama, Basty Antonína a Bastové Johany k přijetí za člena LK. Vzhledem k věku podali žádost jejich zákonní zástupci. Výbor přijetí jmenovaných za členy LK všemi hlasy přítomných schválil.
  •  Výbor uložil místopředsedovi M.Parmovi předložit na příští zasedání výboru Rozpis služeb na sezonu 2016/17
  • Členové výboru si připraví do příští schůze návrhy výše členských příspěvků na rok 2017

 

 

           Další výborová schůze proběhne 6.12.2016 v kavárně Alameda od 19:30hod.