Výborová schůze 10/2016

10.11.2016 15:19

Zápis

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání: 4.10.2016 od 19:00hod

 

Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:      6.9.2016

Zapsal:           Vlastimil Blinka

Účastníci:  Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina, Miki Parma, Michaela Vavřínová,  , Daniel Paulus, Jitka Závorková

                   Ivan Hrstka, Tomáš Blinka : omluveni        

           

Program jednání

1.  Odstoupení Michaely Vavřínové z funkce člena výboru

2.  Kontrola plnění úkolů

3.  Hodnocení brigád dle rozpisu pro rok 2016

4.  Různé

 

1.  Odstoupení Michaely Vavřínové z funkce člena výboru

Michaela Vavřínová předložila výboru LK písemné rozhodnutí o svém odstoupení z funkce člena výboru a jednatelky LK. Svůj krok odůvodnila svými soukromými důvody.

Výbor po diskuzi s M.Vavřínovou vzal její rozhodnutí na vědomí. Jelikož tuto situaci neřeší Jednací řád výkonného výboru , rozhodl výbor LK dle čl.4, bodu 9 Jednacího řádu Výkonného výboru LK: Výbor bude doplněn na příští Valné hromadě. Do té doby přebírá funkci jednatele Výkonného výboru předseda LK. Výkonný výbor většinou hlasů rozhodl, že při hlasování výboru LK, který je nyní v sudém počtu, bude přijato pouze usnesení, kde je schváleno většinou min. 5:3. Patová usnesení výboru  budou odložena.

 

2.  Kontrola úkolů

           Úkoly při spolupořádání běhu do vrchu – Radhošťské výzvy byly splněny.

          Je nutné požádat hlavního organizátora p. M.Petroviče o vyúčtování dotace, (daru fa Robe) – zajistí  Vl.Blinka

 

3.  Brigádnická činnost 2016

 

      Předseda předložil seznam splněných úkolů z rozpisu brigád pro rok 2016. Zadané úkoly byly zatím splněny v cca necelých 70 %, což výbor považuje za velmi dobré. Průběžný přehled plnění úkolů je k dispozici na webu LK.

Při hodnocení úkolů se rozhodlo o rozšíření položek prací , a to skácení dvou kůrovcových stromů v blízkosti vleku. Úkol bude mít na starosti: Povolení-J.Závorkoví, skácení a pořez Solamský Martin a Miki Parma.

Zbylé, nesplněné úkoly z rozpisu brigád, bude předseda u dotyčných urgovat.

 

4.  Různé

     

  • Předseda otevřel znovu diskuzi odloženého bodu jednání z minulé výborové schůze o návrhu Svazu lyžařů  České republiky na bezplatné členství v tomto svazu . Výbor LK se jednomyslně rozhodl přenést tento bod na jednání příští Valné hromady, kde by měli o svém případném členství ve Svazu lyžařů rozhodovat samotní členové LK.
  • Předseda informoval o chystaném otevření dotačních programů Ministerstva školství a tělovýchy na údržbu sportovních zařízení. Pro možnost získání dotace nesplňujeme jednu ze základních  podmínek, tj. minimální počet 20 členů ve věku do 18 let, které se posuzuje k datu minulému roku
  • Předseda informoval výbor, že spolek Sakumpikum z Prostřední Bečvy, který požádal o ubytování na chatě v termínu 30.9-1.10. oznámil, že tento termín ruší. Pobyt byl schválen v emailové diskuzí členů výboru. Ve spolku Sakumpikum je i Dana Polášková. Spolek Sakumpikum může využít po ohlášení jiný termín.

Výbor dodatečně schválil pobyt radistům ve dnech 30.9. -2.10. a dále 4-6. listopadu.

Jejich pobyt se řídí Provozní řádem chaty. Pro příští rok bude výbor LK žádat předložení termínů jejich soutěží  a žádosti na ubytování na celý rok .  O žádosti rozhodne výbor po jejím předložení.

·         Výbor rozhodl přesunu zahájení výborových schůzí na  19.30 hod.

·         Výbor rozhodl o využití skříněk „ časoměřičů“ v přední ložnici pro účely správce chaty    

( uskladnění čistých prostěradel a materiálů pro chatu)- Vl.Blinka a T.Jařina zajistí vyklizení skříněk a uložení materiálu LK

·         Výbor schválil likvidaci nefunkční časomíry

·         Výbor svolává dne 22.10.2016 brigádu členek  LK na chatě na Radhošti k úklidu a dezinfekci chaty před zahájením zimní sezony,  Svolání zajistí Vl.Blinka, úklidové a dezinfekční prostředky T.Jařina

·         Výbor řešil stav živého plotu u kurtu - Předseda zajistí cenovou nabídku na odbornou úpravu živého plotu u tenisového kurtu

·         Předseda informoval výbor, že se nezúčastnil jednání Valné hromady České unie sportu kvůli osobním výhradám k programu jednání a materiálům k jednání, které si prostudoval.  Seznámil výbor s materiály jednání i formálností usnesení 26.VH ČUS.

·         Výbor projednal žádost Petry Juříčkové o možnost jiného plnění brigádnických hodin kvůli časové zaneprázdněnosti. Výbor, vědom si časové zaneprázdněnosti Petry při jejich  aktivitách v oblasti trampolín i gymnastiky a zvláště péči o děti , odmítl precedens zproštění brigádnických hodina u určil  pro ni vhodnou formu domácího plnění brigádnických hodin ( praní prádla , záclon apod z chaty na Radhošti) . Rozsah projedná s Petrou Juříčkovou předseda.

·         Výbor přidělil povolení k vjezdu na Radhošť, vydané CHKOB a Českými lesy, pp. D.Adamcovi, T.Jařinovi, T.Blinkovi, M.Parmovi a V.Blinkovi.      

 

 

 

           Další výborová schůze proběhne 1.11.2016 v kavárně Alameda od 19:30hod.