Výborová schůze 1/2016

17.01.2016 19:56

Zápis výborové schůze 1/2016

Místo konání: Dolní Bečva kavárna Alameda

Doba konání: 7.1.2016 od 19:00hod

 

 
 

 

 

 

 

Svolavatel:    předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:         7.1.2016

Zapsal:                   Michaela Vavřínová

Účastníci:      Vlastimil Blinka st., Mikuláš Parma, Daniel Paulus, Daniel Adamec, Tomáš Jařina,              Tomáš Blinka, Jitka Závorková, Michaela Vavřínová, Vlastimil Blinka ml. jako host

                  

Program jednání

 

·         Volba funkcí ve výboru LK

 

·         Stav účetní uzávěrky

 

·         Úkoly z Valné hromady

 

·         Aktuální smlouva k úpravě svahu na Radhošti

 

·         Aktuální smlouva k tenisovým kurtům

 

·         Požadavky na finance v roce 2016

 

·         Samostatná www stránka LK Radhošť

 

·         Různé

 

 

 

 

1.    Volba funkcí ve výboru LK

                  

         V úvodu schůze seznámila ls. M. Vavřínová s návrhem k rozdělení funkcí členů výboru zvolených 18.Valnou hromadou , konanou dne  17.12.2015 v tomto znění:

                  

                   Předseda                                   - Vlastimil Blinka

                   Místopředseda                           - Mikuláš Parma , také jednatel vleku

                   Vedoucí tenisového kurtu             - Dan Paulus

                   Jednatel                                    - Michaela Vavřínová

                   Pokladní                                    - Jitka Závorková

                   Vlek                                         - Dan Adamec

                   Vlek                                         - Tomáš Blinka

                   Správce chaty                                      - Tomáš Jařina

                   Závodní činnost                          - Ivan Hrstka

 

Výsledek hlasování:

Pro:  8 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

Předložený návrh byl schválen

Výbor se dále dohodl, že se bude v roce 2016 pravidelně scházet každé  1.úterý v měsíci – místo konání kavárna Alameda od 19:00hod. Výjimku tvoří měsíc červenec  ( státní svátek), kdy bude termín přesunut na 2. úterý v měsíci

 

2.   Stav účetní uzávěrky

 

         P. Jitka Závorková seznámila  výbor LK s účetní uzávěrkou za rok 2015 .

Celkové výnosy za rok 2015 činily  350 000Kč, celkové náklady by  320 000Kč,

Celkovou bilanci vylepšila mimořádná dotace Obecního úřadu, použitá z větší části na opravu vleku a a generální opravu spodní stanice vleku.

Účetní uzávěrka za rok 2015 bude předmětem jednání 19. Valné hromady  v  jarních měsících 2016.

P. Jitka Závorková navrhla převod účtu LK Radhošť k jiné bance z důvodů nepružnosti a velkých poplatků u České spořitelny. Po krátké diskuzi byla navržena ČSOB – návrh byl schválen všemi přítomnými členy výboru

Založením účtu a převodem byl  pověřen V.Blinka sr., J. Závorková a I.Hrstka

 

3.    Úkoly z Valné hromady

 

         Hodnocení úkolů z 18.VH provedl předseda LK:

 

·         Úkol 11/1.a)  zajištění   nezbytných úkonů k zapsání LK Radhošť z.s. u Rejstříkového soudu Ostrava do 31.12.2015. Doklady byly odeslány 22.12.2015. Nyní se čeká jen na provedení zápisu soudem.

·         Úkol 11/1.b) jednání se členy LK k výběru typu členství se provádí průběžně

·         Úkol 11/2.b Dokončení příprav vleku na nadcházející sezonu bylo splněno díky těmto členům: Dan Adamec, Tomáš Blinka, Dan Paulus, Dan Paulus ml. , Jirka Polášek, Vlasťa Blinka ml.

    Výbor projednal diskusní příspěvky z 18 . Valné hromady o sjednocení členského příspěvku (bod.4. zápisu VH). Výbor uznal oprávněnost sjednocení příspěvku a  schválil   členský příspěvek pro rok 2016 ve výši 100Kč /rok pro řádného i přidruženého člena. Tento příspěvek budou členové moci uhradit prostřednictvím  J.Závorkové –pokladníka LK, nebo na běžný účet LK po převedení účtu na ČSOB. Termín splatnosti členského příspěvku a číslo účtu bude uvedeno  na webové stránce LK.. Členové budou mít na úhradu měsíc. V případě nezaplacení bude výbor postupovat podle   článku IV.B 1. b). Čestní členové a děti jsou od členského příspěvku osvobozeni.

 

4.    Aktuální smlouva k úpravě vleku na Radhošti

        

         Do dnešního data nebyla sepsána s panem Trčkou žádná dohoda o úpravě lyžařského svahu na Radhošti. Tato problematika byla řešena v minulosti pouze  ústně s úhradou ve výši  30% z tržby vleku.  Částka za úpravu svahu byla našemu LK fakturována po ukončení lyžařské sezony.

Předseda LK doporučil sepsání písemné smlouvy. Přípravu a  projednání  smlouvy s .p.Trčkou. zajistí Vl. Blinka sr.

 

5.    Aktuální smlouva k tenisovým kurtům

 

         Bude nutné  dohledat  základní dokumenty k tenisovým kurtům. Zajistí M.Vavřínová.

 Správcem tenisových kurtů zůstává nadále p. Ruda Punčochář. S ním bude domluven  smluvní  vztah.

Zajistí Vl.Blinka.

 

6.   Požadavky na finance v roce 2016:

 

         V předstihu byli požádání o vyčíslení minimálních požadavků ( vzhledem k průběhu zimy a dopadu na naší pokladnu) členové výboru odpovídající za své sekce.

              

a)    Tenisové kurty – antuka                         požadavek na rozpočet  20.000,-Kč

b)    Vlek               – ložiska, bandáže, výměna tlumení , oprava vrchní točny

                                                         Požadavek na rozpočet   12.000,-Kč

c)    Závodní činnost – výbor rozhodl financovat tuto sekci z  dotace  OÚ

d)    Obslužná stanice vleku – dveře mezi lyžárnou a chodbou se samozavířačem (Brano) (oprava nebo nové dveře – dle cenových nabídek), oprava a úprava dílny včetně nových regálů na nářadí a ND.               Požadavek na rozpočet max.  15.000,-Kč

 V případě zvýšení příjmů LK budou navýšeny finance především na opravu a údržbu Obslužné stanice vleku, podle návrhu z výborové schůze dne. 27.2.2015

        

 

7.    Samostatná www stránky LK Radhošť

 

         Vlasťa Blinka ml.v rámci brigád vytvořil novou webovou adresu pro klub www.lkradhost.cz

Nad návrhem webových stránek proběhla diskuze nad formou -  jen volně přístupnou i veřejnosti, nebo částečně uzavřenou pro členy LK. Ve výboru převládl názor volně přístupné webové stránky pro členy i veřejnost.  Po ukončení jejich přípravy by měly sloužit ke komunikaci se členskou základnou i prezentaci na veřejnosti .Pilotní projekt by měl být ukončen do 28.1.2016

 

8.   Různé

 

a)    Výbor odsouhlasil dne 14.3.2016  uspořádání lyžařského zájezdu do  Spálené Doliny s možností návštěvy Termálního areálu v Oravici.

Organizačně zajistí: M.Vavřínová

b)    Koordinací pobytu členů LK a jejich přátel – nečlenů LK v chatě na Radhošti je výborem LK pověřen p.Tomáš Jařina – správce chaty.  U většího počtu nečlenů LK na chatě bude nutno prostřednictvím správce chaty informovat výbor ,  včetně jména člověka odpovědného za pořádek po skončení akce.

 

 

Závěr: Další výborová schůze proběhne 2.2.2016 v kavárně Alameda od 19:00hod

 

.