Výborová schůze 07/2017

05.11.2017 10:06

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání:  4.7.2017 od 19:30hod

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            4.7..2017

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus, Tomáš Blinka, Miki Parma

                        Omluven   :    Jitka Závorková,Tomáš Blinka

                        Hosté: Vlastimil Blinka jr.

 

                        Program jednání

 

1.      Kontrola  plnění  úkolů                                                                                      

2.      Rozpis brigád na rok 2017                                                           

3.      Provozní potřeby chaty                                                                                                 

4.      Zajištění údržby vleku

5.      Rozpočtová změna č.2

6.      Různé

 

 

Výbor  při zahájení schůze vzpomněl památku tragicky zesnulé Míši Vavřínové, která byla dlouholetou obětavou  členkou výboru LK a výbornou kamarádkou.

 

1.      Kontrola plnění úkolů

                       

·         Změna Stanov LK z 20.VH byla zaregistrována v rejstříku spolků

·         Akce Sběrný dvůr byla splněna. Vzhledem k počasí byla uskutečněna v restauraci u Maléřů bez žádného finančního efektu pro LK

·         Rozpis brigád je připraven, bude samostatným bodem programu.

·         Změny v registru Svazu lyžařů jsou postupně prováděny.

·         Objednávka na frekvenční měnič byla předána zhotoviteli.

Předseda dále informoval o pobytu členu radioklubu na chatě, zajištění materiálu na rekonstrukci chaty. Dále informoval o vzniklém problému s dokladováním dotace za rok 2016  i jednáních s OÚ k nápravě.

 

2.      Rozpis brigád na rok 2017   .

 

Výbor projednal rozpis brigád, diskutovaný v minulé schůzi a sumarizovaný předsedou LK. Výbor projednal jednotlivé oblasti i personální zajištění,  a rozpis brigád schválil. Rozpis je přílohou č.1 tohoto zápisu.

Pověřil předsedu rozeslat rozpis jednotlivým členům i zveřejnění na webu LK

 

3.       Provozní potřeby chaty

 

Správce chaty T. Jařina předložil vzhledem k předpokládaným investicím v budoucím roce požadavek pouze na režijní spotřební materiál. Na jeho návrh výbor schválil nákup dvou elektronických odpuzovačů myši, které budou objektu Stanice lyžařského vleku odzkoušeny.

 

4.      Zajištění údržby vleku

Požadavky na údržbu byly upřesněny D.Adamcem a T.Blinkou.  Mimo investici frekvenčního měniče z dotace OÚ i částečně financované LK, proběhne v letošním roce pouze nutná údržba, výměna opotřebovaných kladek, promazání závěsů, montáž krytina na poháněcí stanici a oprava tlumení na výjezdu z točny . Celkové náklady by neměly přesáhnout část 10.000,- Kč

 

      

5.      Rozpočtová změna č.2

 

V návaznosti na výpadek příjmů, plánovaných z konání Sběrného dvora výbor přehodnotil i výdajovou část rozpočtu na rok 2017. Po diskuzi schválil rozpočtovou změnu č. 2, která je přílohou č.2 tohoto zápisu.

 

6.      Různé

·         Předseda informoval výbor o zasedání OÚ, kde byla schválena dotace na závodní činnost ve výši 45.000,- Kč a investiční dotace na frekvenční měnič ve výši 105.000,- Kč.  Rovněž informoval o schůzce se členy Kontrolního výboru OÚ, kde byla přijata dohoda o způsobu čerpání dotace na závodní činnost v příštím období.

·         Předseda informoval o ukončení jednání k prodloužení územních rozhodnutí k tenisovému kurtu.  Současné době jsou všechna stavební řízení platná do vypršení Dohody o nájmu pozemku s OÚ – do 9.9.2026.

·         Předseda informoval o jednáních s Českými lesy Frýdek-Místek k uzavření nové Smlouvy o pronájmu pozemků pod  Stanicí lyž.vleku na Radhošti. Pro zaneprázdněnost pracovníků s restitucemi bude Smlouva připravena cca v září 2017.

·         Byly projednávány možnosti i varianty k ostříhání  živého plotu na tenisovém kurtu.

Dan.Paulus prověří možnost zapůjčení pily na prodlouženém rameni.

·         Členové výboru D.Adamec a D.Paulus získají informace k zapůjčení lešení pro zateplenívu jižního štítu chaty na Radhošti.

·         Rozloučení s Míšou Vavřínovou bude formou Zádušní mše v Kapli sv. Cyrila a Metoděje mna Radhošti. O termínu mše bude všechny členy LK informovat Dan Paulus

 

 

           Další výborová schůze proběhne   8.8.2017 v kavárně Alameda od 19:30 hod.

 

     Dolní Bečva dne 4.7.2017

 

 

 

                    

                Místopředseda LK Radhošť z.s vr.                                             Předseda LK Radhošť z.s  vr