Výborová schůze 05/2017

22.05.2017 21:03

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání:  2.5..2017 od 19:30hod

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            2.5..2017

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus, ,                                                                       Tomáš Blinka, Miki Parma

                        Omluven   :    Jitka Závorková

                      

                        Program jednání

 

1.      Kontrola  plnění  úkolů                                                                                      

2.      Zajištění provozu tenisového kurtu                                                            

3.      Zajištění frekvenčního měniče                                                                                                  

4.      Stavební úpravy Stanice lyžařského vleku na Radhošti

5.      Organizační zajištění brigád

6.      Různé

 

1.      Kontrola plnění úkolů

                       

·         Dopis členům kteří nezaplatili příspěvky v termínu byl odeslán  13.4.

·         Oznámení o povolení pobytu členům Radioamat.klubu s podmínkami ubytování byla odeslána

·         Brigády na kurtu byly vyhlášeny 2x. Pro špatné počasí byly zrušeny. .

·         Projednání cenových nabídek s dodavateli bylo splněno. Tento bod je v programu dnešní schůze..

·         Provedení změny ve spolkovém rejstříku je připraveno. Podání bude uskutečněno v první polovině května

·         Smlouva s p.Punčochářem bude, po vzájemné dohodě, projednána před vlastním zahájením provozu kurtu.

 

2.      Zajištění provozu tenisového kurtu.

 

V průběhu dubna byly svolány 2 brigády. Pro špatné počasí se neuskutečnila  ani jedna. Vzhledem k tomu, že zbývá do zahájení provozu málo času, svolal výbor brigádu na čtvrtek 4.5.2017, s úkolem stáhnout starou antuku, opravit lajny a uválet oba tenisové dvorce. V dalším týdnu bude operativně svolána další brigáda na rozvoz a položení nové antuky, včetně jejího uválení. Výkonný výbor pověřil organizací a zajištěním brigád a rozpisem služeb p. D.Pauluse a Vl.Blinku. Termíny v rozpisu služeb budou losovány. V.Blinka spolu s p.J.Vavřínovou zajistí administrativní podklady pro provoz kurtu.

 

3.      Zajištění frekvenčního měniče

 

Předseda  LK informoval výkonný výbor o jednání ohledně nabídek na dodávku a montáž frekvenčního měniče pro lyžařský vlek na Radhošti. VV posoudil nabídky i jejich technické řešení, a pověřil předsedu LK projednat a upřesnit další technické detaily., včetně ceny.

 

4.      Stavební úpravy Stanice lyžařského vleku na Radhošti.

 

Členové výboru pro rok 2017 zařadili po diskuzi do plánu rekonstrukci následující akce :

        Zateplení střechy lyžárny ,                                        

        Výměna okna na půdě - jih ,       

        Oprava obložení štítu - jih , zateplení, nové obložení cca 20-22 m2                                    

        Dveře mezi lyžárnou a chodbou – vyměnit za zateplené se  samozavíračem                         

        Dokončení obložení po výměně okna a dveří mezi lyžárnou a rozvaděčem vleku        

        Zateplení dveří – zimní vchod u krbu FE dveře –polystyr.dř.dveře  spodní kartáč       

        Výměna okna sklep                                                                                                         

        Zateplení soklu sklep sever – zvenku      

                                                                 

Byly navrženy práce, které vedou ke snížení energetické náročnosti, a to s přihlédnutím na plánovanou změnu topení, kterou výbor předpokládá v příštím roce v případě získání dotace z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy.

Společně s úpravou topení by v příštím roce proběhla rekonstrukce vnitřních prostor (obyváku)

Předsedovi bylo uloženo zpracovat harmonogram s ohledem na návaznost jednotlivých prací

 

5.      Organizační zajištění brigád

        

Brigády na příští rok se budou  opět  termínované s určením úkolu a času. Budou směrovány převážně k pracím k zajištění rekonstrukce chaty.

Vypsané brigády pro celý klub budou na zajištění kurtu, pro členky pak úklid před sezonou.

 

6.      Různé

·         Pokladník LK v zaslané zprávě ( byl omluven) sdělil, že k 30.4. byly uhrazeny členské příspěvky všemi členy .

·         VV upřesnil seznam aktivních členů Svazu lyžařů ČR , tzn. těch kteří platí členský příspěvek SLČR. Toto zjištění je nutné pro zavedení LK do evidence SLČR.

·         Zajištění malování křídou bylo po diskuzi navrženo pořádat společně s ostatními organizacemi na Den dětí, pořádány 28.5.2016. Koordinaci termínu zajistí předseda LK

·         Termín akce Sběrný dvůr byl Radou OÚ schválen. VV , vzhledem k nemoci p.O.Pauluse,  pověřil pp.D.Pauluse a T.Blinku s urychleným zajištěním programu akce.

·         VV schválil zahájení termínů schůzí VV v zimním období na 19.oo hod..

 

           Další výborová schůze proběhne 6.6.2017 v kavárně Alameda od 19:30 hod.

 

     Dolní Bečva dne 11.4.2017

 

 

 

                    

                Místopředseda LK Radhošť z.s vr.                                             Předseda LK Radhošť z.s  vr