Výborová schůze 04/2017

13.04.2017 19:18

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání:  11.4..2017 od 19:30hod

 

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            11.4..2017 ( v řádném termínu 3.4.byla uskutečněna brigáda na Radhošti)

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus, , Tomáš Blinka, Jitka Závorková

                        Omluven   :   Miki Parma - nemoc

                      

                        Program jednání

 

1.      Kontrola  plnění  úkolů                                                                                      

2.      Zhodnocení a úkoly 20. Valné hromady                                                             

3.      Změna rozpočtu                                                                                                 

4.      Stavební úpravy sportovního areálu na Radhošti

5.      Různé

 

1.      Kontrola úkolů

                       

·         Konání 20.Valné hromady i její organizační zajištění bylo splněno.

·         O zajištění termínu akce Sběrný dvůr a pronájem areálu hřiště na 16.6.2017 byl písemně požádán OÚ dne8.3.2017 .

·         Do dnešního dne se podařilo zajistit vystěhování jedné ze dvou skříněk v z ložnice v podkroví. Druhou se zatím nepodařilo identifikovat.Úkol trvá.

·         Zájezd na Slovensko byl zúčtován, dle názoru zúčastněných bude nutná změna

destinace.

·         Karneval na Radhošti byl poznamenán malou účasti a velmi nepříznivým počasím. Výbor se dohodl, že akce bude sloučena  s naším Posledním mazáním.

·         Stížnost Kateřiny Ostřanské byla vyřešena, s předsedou LK se dále domluvila na vstupu jejího nezletilého syna  do LK.

 

2.      Zhodnocení a úkoly 20. Valné hromady

 

Výkonný výbor zhodnotil průběh 20. Valné hromady, kdy jediným negativem byla slabá účast členů LK. Organizačně i obsahově byla VH na velmi dobré úrovni.   Z Valné hromady vyplynul úkol pro statutárního zástupce LK – provést změnu Stanov v souladu s usnesením VH ve Spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Předseda LK rovněž zkoordinuje postup se SLČR s evidenci členů dle usnesení 20. VH.  Úkol pro VV -  harmonogram rekonstrukcí areálu na Radhošti, bude projednáván na dnešním zasedání a dále rozpracováván i na dalších zasedáních  VV.

 

3.      Změna rozpočtu LK

 

Předseda  LK společně s pokladníkem v důsledku navýšení příjmů předložili VV změnu č.1 rozpočtu LK Radhošť z.s na rok 2017. Změna nastala vyššími  příjmy  za tržby na lyžařském vleku i schválením dotace OÚ. VV projednal jednotlivé kapitoly příjmové i výdajové části rozpočtu a navrhovanou změnu č.1 jednomyslně schválil. Změna rozpočtu je přílohou zápisu č.1.

 

4.      Stavební úpravy sportovního areálu na Radhošti.

 

            Projednáním tohoto bodu plní VV usnesení 20.VH o přípravě harmonogramu a výhledu rekonstrukcí na Stanici lyžařského vleku na Radhošti. Harmonogram má v úseku pěti i více let za úkol určit priority jednotlivých stavebních úprav podle jednak stavebních návazností, jednak finančních možností v jednotlivých létech. Členové výboru po diskuzi vytyčili následující úkoly:

-          Zateplení střechy lyžárny , 16 M2, vata 16 cm,  folie, šrouby

-          Výměna okna na půdě .jih

-          Oprava obložení štítu jih , zateplení nové obložení cca 20-22 m2

-          Dveře mezi lyžárnou a chodbou – vyměnit za zateplené se  samozavíračem

-          Dokončení obložení po výměně okna a dveří mezi lyžárnou a rozvaděčem vleku

-          Zateplení dveří – zimní vchod u krbu FE dveře –polystyrén, druhé dveře  spodní kartáč

-          Výměna okna sklep

-          Zateplení soklu sklep sever – zvenku

-          Obývací pokoj  Nové okno, k rohovému oknu vznikla polemika -  vč.parapetu

-          Obývací pokoj   oprava podlahy (polystyrén, potěr,niklák, zátěžový koberec

-          Obývací pokoj  Obložení , oprava

-          Obývací pokoj : nábytek

-          Čistící koberec předsíň, lyžárna

-          Řešení sušení bot a. lyžáků  mimo obývací pokoj

-          Půdní schody v zadní ložnici

-          Rekonstrukce elektro – výměna hliník.vodičů za měděné

-          Změna topné základny vybudování ÚT s elektrokotlem

-          Zateplení střechy podkroví – východní strana

-          Krb ( polemika o normálním či krbové vložce)

-          Venkovní obložení a zateplení stěn lyžárny ( Valašský srub)

-          Venkovní obložení a zateplení západní strany ( Valašský srub)

-          Venkovní obložení a zateplení východní strany ( Valašský srub)

  • Obložení severní strany ( Valašský srub)

Celková rekonstrukce  předpokládá snížení energetické náročnosti a zvýšení komfortu členů LK. Do příští schůze VV jednotliví členové zváží zvýše uvedených úkolů priority roku 2017.

 

5.      Různé

·         Pokladník LK seznámil VV s platbou členských příspěvků, který byl termínován do 31.3.2017. K dnešnímu dni nebyly příspěvky zaplaceny těmito členy: Kulišťák Tomáš ,  Sezima Tomáš, Závorková Nikola a Pála Roman, který chce dle informací pokladníka z LK vystoupit. Předseda byl pověřen výše zmíněné členy oslovit, a zjistit, zda nezaplacením příspěvku sledují záměr opustit LK nebo jde o jejich zapomnětlivost.

·         VV projednal žádost Radioklubu Rožnov p.R  o možnost ubytování jejich členů na Radhošti při účasti na jejich radioamatérských závodech. VV po diskuzi schválil jejich žádost v termínech 5.-7.5., 2.-4.6., 30.6.-2.7., 1.-3.9. a  6.-8-10, . Termín 4.-5.11 je limitován sjízdností přístupové komunikace na Radhošť. Toto schválení je platné pouze za splnění níže uvedených podmínek:

-          Dodržování Provozního řádu

-          Evidenci ubytovaných v Knize hostů

-          Platbou ve výši 150,- Kč za osobu a noc

-          Respektovat případné stavební úpravy v době jejich pobytu

-          Respektovat pobyt členů LK v době jejich pobytu..

·         VV rozhodl, že brigáda ke zprovoznění tenisového kurtu proběhne v sobotu 22. 4. v 8.oo hodin. Pozvánky pro členy LK zajistí Vl.Blinka

·         VV projednal a schválil návrh Smlouvy o pracovní činnosti pro p.Punčocháře , který vykonává funkci správce tenisového kurtu. VV pověřil k uzavření  Smlouvy ,za totožných finančních podmínek, předsedu LK.

·         Předseda konstatoval avizovaný vstup do LK p. Jakuba Vojkůvky potřebou jeho přihlášky

 

           Další výborová schůze proběhne 2.5.2017 v kavárně Alameda od 19:30hod.

 

     Dolní Bečva dne 11.4.2017

 

 

 

                    

                Místopředseda LK Radhošť z.s vr.                                             Předseda LK Radhošť z.s  vr