Výborová schůze 03/2017

26.03.2017 13:50

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání:  7.3.2017 od 19:30hod

 

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            7.3.2017

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus, Miki Parma, Jitka Závorková

                       Omluven   :   Tomáš Blinka - nemoc

                       Neomluven:  Ivan Hrstka  

                        Jako host pozvána  : Michaela Vavřínová – omluvila se

 

                        Program jednání

 

1.      Kontrola  plnění  úkolů                                                                                      

2.      Příprava lyžařského zájezdu na Slovensko                                                             

3.      Zhodnocení Přeboru LK                                                                                                 

4.      Hodnocení zimní  sezony a provozu vleku                                                     

5.      Programové zajištění 20. Valné hromady                                                    

6.      Různé

 

1.      Kontrola úkolů

                       

·         Organizační zajištění Přeboru bylo splněno, vyhodnocení viz samostatný bod jednání.

·         Finanční uzávěrka hospodaření se chýlí k závěru. Příští týden budou doklady předány Kontrolní komisi LK.

·         Placení jízdného pro školy na fakturu se osvědčilo. Školy uhradily faktury v termínu splatnosti.

·         Vzhledem k tomu, že se Ivan Hrstka nedostavil na dnešní schůzi VV, rozhodl výbor o odloženém bodu minulé schůze u plateb za tělocvičnu následovně všemi hlasy přítomných : Pokud budou tělocvičnu používat naši členové LK, budou náklady propláceny v  poměru našich členů a  osob - nečlenů LK, trénovaných komerčně Ivanem Hrstkou.V případě nevyužívaní tělocvičny členy LK nebudou platby za tělocvičnu hrazeny, a to od 1.1.2017.

 

2.      Příprava lyžařského zájezdu na Slovensko

 

Vzhledem k tomu, že se organizátorka zájezdu Michaela Vavřínová omluvila z jednání VV , jednal VV o této záležitosti z jim známých informací. Zájezd je obsazen, jsou i náhradníci v případě náhlé neúčasti přihlášených. VV požaduje pro přehled o počtech zúčastněných členů LK seznam přihlášených. Zajistí předseda LK

 

 

3.      Zhodnocení Přeboru LK

 

K přeboru se vyjádřili všichni členové VV. Hodnocení bylo kladné, včetně účasti startujících. Pro další ročníky bude muset Výkonný výbor připravit profesionální měření času. Předseda LK poukázal na některé nedostatky, vyplývající spíše z neznalosti nových funkcionářů závodu.  

 

4.      Hodnocení zimní sezony a provozu vleku

 

            Výbor LK zhodnotil sezonu jako velmi dobrou. Mimo posledního lyžařského kurzu v termínu od 5.3. do 10.3. byly zajištěny všechny kurzy, ubytované na Hotelu Radegast i bývalé Horské službě, bez komplikací a poruch vleku. Došlo k závadě a sejmutí  jednoho závěsu, přes maximální možnou pozornost věnovanou odstranění špinění závěsů u některých k znečištění, zvláště při oblevách , docházelo.  K mimořádné událostí došlo 5.3. kdy po velkém větru včas, to je před spuštěním vleku, zjistil Zdenek Poruba ležící strom na vedení vleku. Po jeho oznámení byl spadlý strom  díky Danovi Adamcovi a Tomáši Blinkovi, kteří  spolu se Zdeňkem Porubou strom odstranili  a zprovoznili vlek do 3 hodin od zjištění následku větrné kalamity.

V souvislosti s vyššími, než plánovanými tržbami, na vleku bude na příští schůzi VV projednána změna rozpočtu na rok 2017. Členové LK budou s tržbami seznámeni na 20. Valné hromadě LK dne 31.3.2017.

 

5.      Programové zajištění 20. Valné hromady

 

Předseda předložil VV programové a organizační zajištění 20. Valné hromady. Ve vedení VH se budou střídat  Předseda a místopředseda LK. Valná proběhne v pátek 31.3.2017. Vzhledem k právě uplynulému výročí 25. let vzniku LK Radhošť schválil výbor na této VH občerstvení.

Předložené programové a organizační zajištění schválil VV všemi hlasy přítomných a je přílohou tohoto zápisu.

 

6.      Různé

·         VV konstatoval, že platba členských příspěvku oproti loňskému roku  je výrazně slabší. Uložil předsedovi znovu odeslat upozornění, týkající se platby čl.příspěvků.

·         K doplnění podkladů v evidenci SLČR přikročí výbor po projednání členství celého LK  ve SLČR na 20. Valné hromadě, kde se rozhodne o skupinovém členství celé základny LK bez nutnosti platby příspěvků SLČR .

·         VV určil termín Country festivalu – Sběrného dvoru na pátek 16.6.207. Předseda neprodleně zajistí  pronájem sportovního areálu a prodloužení doby hudební produkce. Akce bude opět ve spolupráci s Oldou Paulusem..

·         Předseda LK informoval o uzavření Pachtovní smlouvy s Lesy ČR na pozemky ve vlastnictví Českých lesů, ležících pod sjezdovkou na Radhošti. Smlouva je platná od 1.3.2017 do.28.2.2022.

·         VV projednal žádost p. Davida Jurajdy o pronájem Chaty na Radhošti k uspořádání jeho „ rozlučky se svobodou“ v počtu 40 lidí.  VV všemi hlasy přítomných tento pronájem zamítl. Preferuje především užívání a pronájem chaty členům LK. S ohledem na plánované rekonstrukce chaty chce nyní i v budoucnu zamezit konání podobných akcí pro osoby mimo okruh členů LK,  s riziky na zdraví osob a škody na majetku.  

·         Správce chaty konstatoval, že v zadní ložnici jsou stále uzamčeny dvě skříně, vyhrazené k uložení osobních věcí členů při déle trvajícím pobytu. VV uložil předsedovi vyzvat členy k identifikaci těchto skříněk, a zajistit jejich vyklizení do 30.4.2017. V případě nevyklizení těchto skříněk budou  zámky vypáčeny a skříně vyklizeny  a dány k dispozici  pro účel jejich daného použití.

·         VV projednal stížnost p. Kateřiny Ostřanské na vyklizení jejich skříňky na Radhošti.

Správce chaty sdělil důvody , proč jejich skříňka byly vyklizená - Miša Vavřínová nezachytila jejich email , a za nedopatření se omluvila.  VV  na svém dnešním zasedání konstatoval, že členům LK - p. Tomáš Ostřanskému  a jeho dceři Markétě, (pouze Ti jsou členy LK) nárok na skříňku v loňském roce propadl v souvislosti s jejich dlouhodobou pasivitou ve vztahu k Radhošti . VV  plní úkoly dané 19. Valnou hromadou a pro velký zájem přednostně  propůjčuje úložné skříňky aktivním členům LK.

 

 

           Další výborová schůze proběhne 4.4.2017 v kavárně Alameda od 19:30hod.

 

     Dolní Bečva dne 7.3.2017

 

 

 

                    

                Místopředseda LK Radhošť z.s vr.                                             Předseda LK Radhošť z.s  vr