Výborová schůze 02/2018

14.06.2018 10:09

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, kavárna Alameda

Doba konání: 7.2.2018 od 18:00 hod

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            7.2.2018

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, ,  Daniel Paulus, Jitka Závorková,Tomáš Blinka, Miki Parma, Tomáš Jařina

                        Pozvaná: Jana Martyčáková –pokladník LK                                   

                        

                                                Program jednání

 

 1. Kontrola  plnění  úkolů                                                                                    
 2. Organizační zajištění Přeboru LK                                                                           
 3. Příprava lyžařského zájezdu do Polska                                                        
 4. Hospodaření LK za rok 2017                                                                          
 5. Různé

 

 1. Kontrola plnění úkolů

 

Předseda zhodnotil plnění úkolů z minulého zasedání:

 • Beseda se Simonou Hrstkovou O puntování po Švédsku proběhla v  naplněném Klubu důchodců. Účastnící byli velmi spokojeni
 •  Lyžařský vlek byl doplněn o 3 repasované teleskopy – D. Adamec
 •  Termín splatnosti členských příspěvků byl uveřejněn na webu a dále emailem všem členům  
 •  Informace o lyžařském zájezdu do Polska byla zveřejněna na webu a zaslána emailem všem

                   členům LK  

                                                                       

 1.  Organizační zajištění přeboru LK v obřím slalomu

 

Předseda zhodnotil organizační zajištění závodu, schválené na minulé schůzi. Vyzdvihl práci Jirky Poláška, který zkonstruoval bezdrátové měření a společně s Danem Adamcem ho na Radhošti vyzkoušeli, Připraveny jsou rovněž diplomy, medaile a drobné ceny pro všechny účastníky, Připraven je rovněž odvoz lyží z Pusteven, který zajišťuje Tomáš Blinka. Dan Paolus informoval o zajištění  Poháru přeborníka ( zhotovení podstavce se jménem vítěze minulého ročníku). Všichni zainteresovaní jsou připraveni v sobotu nastoupit k zajištění Přeboru.

V.Blinka všem členům připomene emailem konání závodu se srazem v 8.15 hod. na zastávce autobusu.

 

 1. Příprava lyžařského zájezdu do Polska

 

Jitka Závorková informovala VV o zajištění autobusu na tento zájezd, a dále sdělila, že kapacita autobusu  je plná, jsou přihlášeni i náhradníci..  Předseda znovu emailem uvědomí členy LK, že do 18.2. tohoto měsíce mají poslední příležitost se přihlásit na úkor nečlenů LK. Po tomto termínu nebude brán  na jejich přihlášku zřetel.

Organizaci při odjezdu dne 5.3.2018  od Obecního úřadu zajistí Jitka Závorková. Vedoucím zájezdu bude Dan Paulus..

 

 1.  
 2. Hospodaření LK za rok 2017

 

Předseda LK předložil VV zprávu  o plnění rozpočtu za rok 2017. Porovnal plánované i skutečné výdaje rozpočtu , schválenému v červenci 2017. Porovnal plnění jednotlivých kapitol a rozebral překročení skutečného plnění v kapitole Stále platby v důsledku doplatků  za nájmy pozemků z roku 2016, 2017 , které při  neexistenci Smluv o pachtu ( zdržení zavinily České lesy odkládáním nových Smluv) a dále poplatkům za vynětí pozemků z LP fondu, překročení této kapitoly zavinily. Další z překročených kapitol byly náklady na vlek.Do budoucna je nutné předem uvážit nákupy ND. Rovněž v kapitole Různé byl rozpočet překročen opatřením k nákupu licence programu účetnictví  i výdajem za účetnictví, které jsme museli zaplatit externímu pracovníkovi.

V celkových nákladech byla plánovaná skutečnost vlivem výše uvedených vlivů překročena o 10.660,- Kč.

Výkonný výbor zprávu o hospodaření za rok 2017 schválil. Přehled čerpání rozpočtu za rok 2017 je přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

 1. Různé
 • VV projednal zajištění provozu vleku. Vlivem špatných klimatických podmínek vlek fakticky nebyl v provozu. Služby jsou obsazovány, kontrolují a udržují vlek v pohotovostním režimu. První škola nastoupila tento týden (5.2.) . Výpadek lednových tržeb ovlivní celkové tržby LK
 • Termín 21. VH byl určen na minulé schůzi na pátek 23.3.2018  v sále u Maléřů. Na dotaz předsedy LK potvrdili všichni členové VV ochotu pracovat ve VV další volební období. Formát, kdy pokladník nebude členem výboru, a bude zván na každou schůzi VV, bude zachován. Organizační zajištění bude projednáno na schůzi VV v  březnu  

Předseda zajistí  sál u Maléřů a dále dle stanov rozešle pozvánky členům LK.

 • Předseda informoval VV o jednáních  s Českými lesy Frýdek Místek k zajištění smlouvy o nájmu pozemků pod Stanicí lyžařského vleku.
 • VV schválil pobyt členů radioklubu Rožnov na Stanici lyžařského vleku v požadovaných termínech za podmínek roku 2017.
 • VV projednal možnosti požádat Obecní úřad, k zajištění závodní činnosti D.Pauluse jr., o formu daru.
 • Předseda informoval o vypsání dotace pro činnost mládeže Zlínským krajem.  
 • VV řešil problematiku Geocaschingu i umístění jednoho stanoviště u spodního sloupu vleku. Toto umístění má za následek chůzi uživatelů po sjezdovce a devastaci upravené plochy. Problém s přemístěním schránky vyřeší Jitka Závorková.
 • VV projednal a schválil přijetí za člena p.Radima Nováka, a dále členů mladších 15 let:  Andrey Juříčkové, Michaely Juříčkové, Lucie Juříčkové, Filipa a Adama Křenka.

 

           Další výborová schůze proběhne   7.3.2018 v kavárně Alameda od 18:00 hod.

 

     Dolní Bečva dne 7.2.2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

                    

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                                   Předseda LK Radhošť z.s