Stanovy LK

10.01.2016 11:15

S t a n o v y

Lyžařského klubu Radhošť z.s.

( dále jen LK Radhošť z.s.)

I.

Základní ustanovení

 

Lyžařský klub  Radhošť, zapsaný spolek, dále jen LK Radhošť z.s. je  samosprávným  a dobrovolným veřejně prospěšným spolkem fyzických osob, sdružujícím zájemce o zimní sporty.

Sídlem LK Radhošť z.s  je   Dolní Bečva č.p. 340,    756 55 Dolní Bečva.

LK Radhošť z.s  bylo přiděleno IČO 447 40 719.

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Posláním LK Radhošť z.s. je  pokračovat  ve  snaze našich předchůdců v  rozvoji  lyžařského sportu na Dolní Bečvě. Základním účelem a hlavní činností  je  :

  a) Organizovat sportovní činnost se zaměřením na zimní sporty, se zapojením  do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

  b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

  c) provozovat a udržovat vybudovaná sportovní zařízení LK Radhošť z.s. k naplnění cílů   hlavní činnosti spolku,

  d) dle hospodářských možností budovat nové tělovýchovná zařízení k zajištění hlavní činnosti spolku,

  e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

  f) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

  g) spolupracovat  s  místními orgány samosprávy, Základní školou, podnikateli, obchodními společnostmi, sportovními kluby a jinými spolky,

  h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejné prospěšné činnosti a osvětovou činností,

2. Vedlejší činností LK Radhošť z.s.  je provozování Lyžařského vleku na Radhošti a Tenisového kurtu na Dolní Bečvě , případně  jiné formě podnikání v souladu se zákony České republiky. Hospodářská činnost slouží pouze k zajištění a podpoře hlavní činnosti LK Radhošť z.s.

 

III.

Orgány LK Radhošť z.s

1.    Orgány LK Radhošť z.s. jsou  :

a)    Nejvyšší orgán  je členská schůze nazývaná historicky Valnou  hromadou (dále jen Valná hromada),

b)    Výkonný výbor   jako orgán výkonný,

c)    Předseda jako orgán statutární,

d)    Kontrolní komise jako orgán kontrolní.

 

2.    Valná  hromada

2.1.  Valná  hromada  je nejvyšším orgánem LK Radhošť z.s. Valná  hromada  je složena z řádných členů LK Radhošť z.s. starších 18ti let.

2.2.  Valnou hromadu svolává k zasedání Výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná  hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu. Místo a čas zasedání musí být určen tak, by co  nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit

2.3.  Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání Valné hromady. Pozvánka musí být zaslaná nejméně 30 dní před konáním zasedání Valné   hromady.

2.4.  Výkonný výbor je rovněž povinen svolat Valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě Výkonný výbor Valnou  hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání Valné hromady sám.

2.5.  Zasedání Valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6.  Do  působnosti  Valné  hromady náleží zejména:

a)    rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b)    rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky LK Radhošť z.s.; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti Výkonného výboru,

c)    volba a odvolání členů Výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,

d)    volba a odvolání členů kontrolní komise,

e)    rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

f)     schválení výsledku hospodaření,

g)    rozhodování o dispozicích s  majetkem LK Radhošť z.s dle článku V,bod. 2 těchto stanov,

h)    určení hlavních směrů činnosti LK Radhošť z.s.

i)      schvalování jednacího řádu Valné hromady a  volebního řadu,

j)      rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

 

2.7.   Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina ze všech členů. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina pozvaných členů, koná se do patnácti dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných členů. K platnosti usnesení Valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných

. Valnou hromadu řídí až do zvolení nového výboru FC její předseda nebo pověřený člen výkonného výboru.  Jednání Valné hromady se řídí těmito Stanovami.

 

2.8.  .  K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 1/2 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím..

 

2.9.  O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. 

2.10.     Zasedání  Valné  hromady   řídí  předseda LK Radhošť z.s. nebo pověřený člen Výkonného výboru.  Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád.

2.11.     Ze zasedání Valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Valné schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle LK Radhošť z.s., a to v určených dnech a hodinách v sídle spolku..

 

3.    Výkonný výbor  LK Radhošť z.s.

3.1.  Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti LK Radhošť z.s. v období mezi zasedáními Valné hromady.

3.2.  Výkonný výbor má minimálně 7 členů. Stanovuje se  zpravidla podle potřeb a velikosti členské základny na volební Valné hromadě . Členem Výkonného výboru   je vždy předseda jakožto statutární orgán LK Radhošť z.s.. Počet členů Výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je dvouleté.

3.3.  Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

3.4.  Výkonný výbor je schopen  se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5.  Do působnosti Výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Valné hromady .

3.6.  Výkonný  výbor  zejména:

a)    zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b)    organizuje a řídí činnost LK Radhošť z.s.,

c)    schvaluje a vydává vnitřní předpisy LK Radhošť z.s. pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti Valné hromady,

d)    připravuje podklady pro jednání a rozhodování Valné hromady,

e)    dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku, LK Radhošť z.s,,

f)     zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

g)    rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,

h)    schvaluje výši a splatnosti členských příspěvků,

i)      navrhuje Valné hromadě odvolání člena Výkonného výboru v případě jeho nečinnosti

 

4.    Předseda

4.1.  Předseda je statutárním orgánem LK Radhošť z.s. Předseda zastupuje samostatně LK Radhošť z.s  ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Výkonného výboru. V případě, že předseda zastupuje LK Radhošť z.s.  v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit LK Radhošť z.s.  škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2.  Při jednání písemnou formou užívá předseda  razítko, které obsahuje plný název spolku, sídlo a identifikační číslo subjektu a připojí svůj podpis

4.3. Předseda dále

      a)řídí a koordinuje běžnou činnost LK Radhošť z.s.,

b)řídí a zodpovídá za vedení ekonomické a administrativní agendy v souladu s rozhodnutím Valné hromady;

c)řídí jednání a činnost výkonného výboru ,

d)ukládá úkoly členům LK v souladu s rozhodnutími orgánů LK Radhošť,

e)zodpovídá za spolkovou agendu vedenou u rejstříkového soudu,

4.4.Funkční období předsedy je dvouleté .

 

5.    Kontrolní komise

5.1.  Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti LK Radhošť z.s. řádně vedeny a vykonává-li LK Radhošť z.s. činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy LK Radhošť z.s.

5.2.  Kontrolní komise má tři členy.  Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru, ani s výkonem funkce  likvidátora .

5.3.  Funkční období členů kontrolní komise je dvouleté .

5.4.  Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům LK Radhošť z.s.  a členům LK Radhošť z.s.

5.5.  Kontrolu činnosti LK Radhošť z.s. provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů LK Radhošť z.s., či členů LK Radhošť z.s.. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů LK Radhošť z.s. vysvětlení k dané záležitosti.

5.6.  Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a)    kontrola hospodaření LK Radhošť z.s.,

b)    kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.

5.7.  Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Výkonný výbor a následně i Valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 

IV.

Členství

 

1.    Členství v LK Radhošť z.s.  může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2.    Členství se rozlišuje na:

a)     řádné,

b)     přidružené,

c)     čestné,

3.    Řádným členem LK Radhošť z.s.  se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje se stanovami a účelem, hlavní činností LK Radhošť z.s.  a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy LK Radhošť z.s.. U osob mladších 15 let je nutný souhlas rodičů.

4.    O   přijetí  za  člena   rozhoduje   Výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

5.    Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti LK Radhošť z.s.  a přispívat   k  naplnění jeho účelu.

6.    O přijetí za přidruženého člena rozhoduje Výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

7.    Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba po dosažení 60ti let věku, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti LK Radhošť z.s. , nebo která úspěšně reprezentovala LK Radhošť z.s.  v oblasti závodního sportu.

8.    O udělení čestného členství rozhoduje Valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu žijící osoby, které má být uděleno.

9.    LK Radhošť z.s.  vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí pověřený člen Výkonného výboru, a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Výkonný výbor prokazatelně  dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor. V seznamu čestných členů je uvedeno pouze jméno, případně přezdívka používaná ve spolku a jeho bývalé funkce, v záznamu se neprovádí výmazy. Seznam je zpřístupněn v sídle spolku na požádání člena LK Radhošť.

10.  Údaje o  řádných členech LK Radhošť z.s.  mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu sportovní organizaci, které je LK Radhošť z.s.  členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této zastřešující organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v LK Radhošť z.s.  podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

11.  Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od LK Radhošť z.s.  na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

A)   Členská práva a povinnosti

 

1.    Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

 

2.    Členská práva, která přísluší všem členům:

a)    účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti LK Radhošť z.s.

b)    být informován o činnosti LK Radhošť z.s. ,

c)    účastnit  se  veškerých akcí,   podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d)    uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti LK Radhošť z.s.,

e)    účastnit se jednání orgánů LK Radhošť z.s., jedná-li se o  činnost či chování daného člena,

f)     změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g)    užívat sportovní zařízení LK Radhošť z.s. v souladu s vnitřními předpisy

h)    ukončit kdykoli své členství.,

3.  Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a)    podílet se na řízení LK Radhošť z.s.

b)    účastnit se osobně na jednání členské schůze a hlasovat o jejích rozhodnutích,   právo  hlasování na členské schůzi je po dovršení 18ti let,

c)    volit a být volen do všech volených orgánů LK Radhošť z.s. za podmínek těchto stanov; toto právo přísluší členu až po dovršení 18ti let,

4.  Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a)    podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti LK Radhošť z.s.,

b)    dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy LK Radhošť z.s. a základní normy sportovního chování  i  usilovat o dobré jméno LK Radhošť z.s.,

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů LK Radhošť z.s. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží LK Radhošť z.s. k zabezpečení jeho činnosti,

5.    Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen  řádní  a  přidružení členové:

a)    řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s řádným a přidruženým členstvím a činností  v LK Radhošť z.s.,  pokud  o tom příslušný orgán LK Radhošť z.s. podle stanov rozhodl,

b)    řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

B)   Zánik členství

 

1.    Členství v LK Radhošť z.s. zaniká:

a)    vystoupením člena písemným oznámením výboru LK

b)    vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c)    vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů LK Radhošť z.s, usnesení nebo jiných členských povinností,

d)    úmrtím fyzické osoby ,

e)    zánikem LK Radhošť z.s bez právního nástupce,

 

C)   Zánik členství vyloučením

 

1.     O vyloučení člena  LK Radhošť z.s  rozhoduje Výkonný výbor většinou hlasů z celkového     počtu zvolených členů Výkonného výboru LK Radhošť z.s. Rozhodnutí o vyloučení  se     v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla, uvedenou     v seznamu členů, nebo na jeho elektronickou adresu, kterou LK Radhošť z.s.poskytl.

2.    Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala Valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě Výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit Valné hromadě.

3.    Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem, nebo stanovami.

V.

Majetek  a hospodaření

1.    Zdrojem majetku LK Radhošť z.s. jsou zejména:

a)    členské příspěvky,

b)    příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c)    příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d)    příspěvky a dotace od zastřešujících organizací či sportovních svazů,

e)    dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f)     dary,

2.    Majetek LK Radhošť z.s.  je ve vlastnictví LK Radhošť z.s. jako celku. O převodech vlastnického práva majetku nemovitého i základních prostředků vedlejší činnosti , i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Valná hromada. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s  ostatním majetkem rozhoduje Výkonný výbor.

3.    Bližší zásady hospodaření s majetkem LK Radhošť z.s. může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4.    V případě zrušení LK Radhošť z.s. bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu LK Radhošť z.s..

 

VI:

Přechodná a závěrečná ustanovení

1.    Členové volených orgánů LK Radhošť , kteří byli do svých funkcí zvoleni volební valnou hromadnou dne 20.06.2014, nadále působí ve svých funkcích do doby zvolení všech orgánů LK Radhošť .

2.    Valná hromada LK Radhošť zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter.  Pověřuje pak výkonný výbor a jeho předsedu, aby bez odkladu tyto stanovy byly předloženy příslušnému rejstříkovému soudu. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

3.       Při jednání písemnou formou užívá jí pověření členové výboru LK Radhošť razítko, které obsahuje plný název spolku, sídlo a identifikační číslo subjektu.

4.        Tato změna stanov byla schválena Valnou hromadou LK Radhošť z.s.  dne 17. 12. 2015.